مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 1387 - آگهی 52760

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467796000040
تاریخ صدور:1398/08/04
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه دادگاه عمومی بخش گلبهار
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

)بسمه تعالی)

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم

درپرونده کلاسه 980231 این اجرا محکوم علیه خانم بی بی معصومه حسنی جاغرق و آرزو میر ،محکوم به پرداخت مبلغ 260.700.000 ریال در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد و پرداخت سایر هزینه های قانونی محکوم گردیده اند که اموال  توقیف شده جهت  مزایده به شرح ذیل طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و کارشناسی شده است:

یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 1387 رنگ سفید با شماره موتور 646089 و شماره شاسی 548094 سوخت بنزینی و وضعیت ظاهری و بدنه و شیشه ها و آینه ها سالم.

قیمت پایه کارشناسی 190.000.000 ریال

مقرر گردیده در مورخه 1398/09/03از ساعت10:30الی11:15صبح از طریق مزایده حضوری و باحضور نماینده محترم دادستانی گلبهار در محل اجرای احکام مدنی به فروش می رسد طالبین به خرید می توانند جهت بازدید از مال مورد مزایده پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند تاهماهنگی لازم به عمل آید مبلغ مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به بالاترین مبلغ پیشنهادی واگذارخواهد شد و مبلغ 10 درصد فی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد شد ،پس از تنفیذمزایده و مراحل قانونی مال مورد مزایده به خریدار تحویل می گردد.

دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه بخش گلبهار

محمدی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی