مزایده خودرو سواری پراید مدل 1385 - آگهی 52755

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461112200150
تاریخ صدور:1398/08/04
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بابل
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده مال منقول  نوبت اول

اجرای مدنی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به وهزینه های اجرایی نسبت به فروش  خودرو سواری پراید به شماره شهربانی ایران 82-617م41مدل 1385برنگ کرم روغنی شماره شاسی 821067و شماره موتور 1489946 متعلق به محکوم علیه  مهدی صفر پور طاهر  درحق  ثمانه قلی پور  روز   1398/08/20 ساعت  10صبح  از طریق مزایده  دردفتر اجرای مدنی بابل اقدام نماید کارشناس ارزش خودرو فوق بصورت دو گانه سوز و لاستیک مستعمل و پنجر شده و دارای زنگ زدگی و پوسیدگی و باطری فاسد  و وضعیت بیمه نامه شخص ثالث مشخص نمی باشد  را 200000000ریال برآورد نموده است مزایده از قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود و برنده مزایده باید ده درصد مبلغ خرید را فی المجلس ومابقی را ظرف یک ماه پرداخت نماید ودرصورت انصراف و عدم  پرداخت مابقی مبلغ ده درصد پرداختی در حق دولت ضبط خواهد ضمنا هرگونه هزینه بعدی بر عهده خریدار می باشد

دفتر اجرای مدنی دادگستری بابل عبدی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی