مزایده سنگ باریت (کلوخه) - آگهی 52748

منقضی شده
شرح آگهی :

مزایده فروش سنگ باریت (کلوخه)
شرکت تعاونی 1240 معدنی - صنعتی کوهستان مریوان به شماره ثبت 264 بهره بردار معدن باریت عبدالصمدی در نظر دارد مقدار بیست هزار تن سنگ باریت (کلوخه)  با وزن مخصوص متوسط 4/20 گرم بر سانتی متر مکعب را از طریق مزایده عمومی در سال 98 در محل دپوی معدن واقع در سی کیلومتر جاده سنندج- مریوان بفروش برساند. بدینوسیله از کلیه شرکتهای توانا و با تجربه تولید کننده پودرهای میکرونیزه گل حفاری  و ... جهت شرکت در این مزایده دعوت به عمل می آید
نحوه شرکت در مزایده :
شرکت های خواهان حضور در مزایده می بایست اسناد ذیل الذکر را در پاکت لاک و مهر شده و صرفا از طریق پست سفارشی حداکثر تا پایان وقت اداری روز  شنبه مورخ 98.08.18 به آدرس سنندج - بلوار جانبازان سایت ااری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان طبقه سوم دفتر حراست اداره کل با کد پستی 6616834/511 ارسال نمایند 
- قیمت پیشنهادی طی نامه رسمی به صورت تایپی با ذکر عدد و حروف برای هر تن سنگ باریت از محل معدن به نرخ رایج مدنظر با امضای مقامات مجاز شرکت
- رزومه شرکت و مجوزهای صنعتی متناسب با فعالیت شرکت
- یک فقره فیش واریزی به مبلع ده میلیون ریال به حساب شماره 1140864575 بانک تجارت شعبه مرکزی سنندج بنام شرکت تعاونی 1240 معدنی صنعتی کوهستان بابت هزینه شرکت در مزایده 
لازم به توضیح است بر روی پاکت ارسالی حتما عبارت مربوط به مزایده فروش سنگ باریت شرکت تعاونی 1240 معدنی صنعتی کوهستان قید گردد به پیشنهادهای ناقص، اسناد مخدوش، مشروط و یا ا سنادی که در مهلت مقرر ارسال نشده باشد به هیچ عنوان ترتیب اثر داده  نخواهد شد 
مبلغ پیشنهادی می بایست صرف ارزش سنگ مدنظر قرار گیرد و درصدر مالیات بر ارزش افزوده در قیمت پیشنهادی اعمال نگردد کسورات قانونی در متن قرارداد با برنده مزایده قید خواهد شد 
نحوه بازگشایی پاکت ها: 
کلیه پیشنهادهای دریافتی با حضور نمایندگان شرکت های حضور یافته در مزایده در صرت تمایل هر شرکت یک نماینده و صرفا با در دست داشتن معرفی نامه رسمی شرکت و هیئت مدیره شرکت تعاونی و نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی راس ساعت 11 مورخ 98.08.22 در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازگشایی خواهد شد 
شرایط مزایده: شرکت برنده مزایده ارایه دهنده بالاترین قیمت پیشنهادی پس از تایید صلاحیت فنی و مالی توسط هیئت مدیره شرکت تعاونی جهت عقد قرارداد معرفی خواهد شد 
با توجه به این موضوع که محل تحویل سنگ باریت در محل دپو بوده و شرکت تعاونی سنگ منفک شده را به محل دپو حمل کرده است و پس از عقد قرارداد امکان بارگیری و حمل سنگ وجود دارد برنده مزایده پس از عقد قرارداد می بایست مبلغ ده میلیارد ریال را به عنوان پیش پرداخت به حساب معرفی شده شرکت تعاونی در قرارداد واریز نماید 
شرکت برنده حق واگذاری به غیر را ندارد و در صورت مشاهده نسبت به رد پیشنهاد وی اقدام خواهد شد 
در صورت انصراف شرکت برنده مزایده شرکت های رتبه های بعدی جهت عقد قرارداد معرفی خواهند شد 
کلیه هزینه های برگزاری مزایده برعهده شرکت برنده خواهد بود 
در صورت وجود تنوع در واحدهای پولی نرخ مبادله رسمی صرافی ملی ایران ملاک عمل خواهد بود 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی