مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 1395 - آگهی 52744

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462406600154
تاریخ صدور:1398/08/04
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زنجان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال  منقول(نوبت اول )

درپرونده کلاسه 981045 -اجرایی ،حکم به محکومیت خانم عهدیه حیدری مومن فرزند حسینعلی  بپرداخت مبلغ 2/126/068/683 ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارت تاخیر تادیه تا خرداد 98 در حق محکوم له خانم کبری امین راد و  مبلغ 106/238/434 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ،با توجه به عدم وصول محکوم به اموالی به شرح ذیل از محکوم علیه توقیف و توسط ارزیاب بمبلغ 340/000/000ریال قیمت گذاری شده  و قرار است از طریق مزایده حضوری در تاریخ 98/08/14  روزسه شنبه  در محل شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری زنجان راس ساعت11صبح به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و 10درصد ثمن معامله نقدا یا بصورت چک بانکی(تضمینی) از برنده مزایده اخذ و مابقی باید ظرف مدت یک ماه وصول گردد در غیر اینصورت 10درصد ماخوذه به نفع دولت ضبط خواهدشد.طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته ازتاریخ مزایده نسبت به نحوه برگزاری مزایده اعتراض نمایند که در اینصورت تارسیدگی به اعتراض ازسوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد.خریداران می توانند ظرف مدت پنج روز قبل ازتاریخ برگزاری مزایده از اموال مورد مزایده بازدید نمایند.

مشخصات اموال مورد مزایده:یک دستگاه خودرو  سواری پراید  برنگ سفید و مدل 1395 با سوخت بنزینی و گاز سی ان جی  بشماره انتظامی595 ج 56 -ایران 38  که خودرو مذکور تا تاریخ  کارشناسی فاقد  خلافی  و ارزش کارشناسی آن مبلغ 340/000/000 ریال برآورد گردیده است.

دادورز اجرای احکام مدنی شعبه دوم زنجان-عبدالهی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی