مزایده شیرینگ(بسته بندی)،مخازن پلیمری،کولر گازی و... - آگهی 52741

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810464144900041
تاریخ صدور:1398/08/04
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جلفا
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده حضوری اموال منقول نوبت اول

در راستای اجرای مفاد حکم صادره از سوی شعبه اول محاکم عمومی حقوقی جلفا به موجب پرونده کلاسه 970945ج/م اجرای احکام مدنی دادگستری جلفا محکوم علیه شرکت ماد اولدوز ارس به پرداخت 450/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 22/500/000ریال بابت نیم عشر دولتی  در حق صندوق دولت محکوم گردیده است که به لحاظ عدم اجرای مفاد اجرائیه توسط محکوم علیه و بمنظور استیفای مبالغ فوق با تقاضای محکوم له اموال محکوم علیه بشرح1-شیرینگ(بسته بندی)به ارزش 50/000/000ریال 2-مخازن پلیمری به حجم 1m3و به تعداد 40عدد، مجموعا 100/000/000ریال3-کولر گازی ایستاده مارکLGبه تعداد سه دستگاه 150/000/000ریال 4-کولر گازی دیواری بکو سه دستگاه به ارزش 450/000/000ریال 5-کولر گازی دیواری مارک LGبه تعداد یک دستگاه به ارزش 15/000/000ریال 6-کولر گازی دیواری مارک زاس به تعداد دو دستگاه به ارزش 30/000/000ریال 7-مانیتور32اینچ مارک سونی  دو دستگاه به ارزش 30/000/000ریال و مجموعا 420/000/000ریال به حیطه توقیف درامده و متعاقبا با تقاضای محکوم له به مورد مزایده گذاشته میشود، مزایده اموال توقیف شده فوق از قیمت پایه کارشناسی بشرح فوق    شروع خواهد شد زمان مزایده به روزدوشنبه مورخه 98/08/27 از ساعت11 صبح الی12ظهر درمحل اجرای احکام مدنی دادگستری جلفا برگزار خواهد شد علاقه مندان به شرکت در مزایده میتوانند پنج روز قبل ازموعد مزایده از اموال توقیف شده فوق  دیدن یا برای کسب اطلاعات بیشتر به اجرای احکام مدنی دادگستری جلفا مراجعه نمایند ده درصدمبلغ پیشنهادی نقدا از برنده مزایده اخذ خواهد شد انصراف برنده مزایده پس از تودیع درصد موجب ضبط سپرده پس از کسر هزینه های اجرایی خواهد شد.

مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی دادگستری جلفا

شبانی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی