مزایده وانت پیکان مدل 1387 - آگهی 52740

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468526300015
تاریخ صدور:1398/08/02
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تویسرکان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده

حسب تقاضای خانم رعنابختیاری در پرونده کلاسه 960779/اجرا مبنی برمزایده اموال منقول آقای حبیب هزارپیشه که عبارت است ازوانت پیکان به شماره انتظامی 28-265د31مدل 1387 به شماره شاسی 7738 وشماره موتور19928 خودرو مذکورواژگون گردیده وبه علت خسارت بالای 60درصد احتیاج به تعویض اتاق دارد شیشه ها شکسته ازلحاظ شاسی کشی وجلوبندی احتیاج به تعمییر دارد باتوجه به وضعیت موجود ومدل خودرو مبلغ 8.500.000 تومان توسط کارشناس دادگستری ارزیابی گردیده است در روز دوشنبه مورخ  1398/8/27  رأس ساعت 10 الی 30 :10 صبح درمحل اجرای احکام حقوقی به مزایده گذاشته میشود لذا کسانی که تمایل به شرکت در مزایده را دارند می توانند 5روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال توقیفی بازدید و در وقت مقرر جهت شرکت در مزایده در این اجرا حاضر شوند ضمنا" ده درصد قیمت پیشنهادی نقدا"ومابقی ظرف یکماه از برنده مزایده اخذ خواهد شد

دادورزشعبه اول اجرای حقوقی تویسرکان

یزدانیان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی