مزایده خودروی سمند مدل 93 - آگهی 52736

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810466315400046
تاریخ صدور:1398/08/02
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان آبادان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی فروش منقول

با توجه به رای صادره از شعبه ششم حقوقی آبادان و اجرائیه صادره محکوم علیهم برحیه کرد ویسی فرزند خلف  محکوم به پرداخت 100 قطعه سکه بهار آزادی و هزینه یک سفر حج به میزان سهم الارث از مورث طبق قواعد ارث در حق خانم زهرا عساکری فرد و پرداخت نیم عشر اجرایی گردیده است با توجه به توقیف خودروی سمند به شماره پلاک 34 ایران 858 ق 34 مدل 93 به رنگ سفید روغنی از ماترک مورث محکوم علیه و پس از ارزیابی به عمل آمده خودروی فوق الذکر به مبلغ ریالی 595/000/000 ریال می باشد. لازم به ذکر است ارزیابی انجام شده بدون در نظر گرفتن دیون و تعهداتی است که امکان دارد شامل خودروی فوق گردد . با توجه به ابلاغ نظریه کارشناسی و عدم اعتراض در مهلت مقرر خودروی موصوف در قبال محکوم به محکوم له در تاریخ 98/08/27 از ساعت 11 الی 12 بعد از ظهر از طریق مزایده به فروش می رسد محل مزایده اجرای احکام حقوقی آبادان بوده و مراتب یک نوبت در سایت اداره ارشاد آگهی می گردد متقاضیان شرکت در مزایده می توانند 5 روز  قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی اجرای احکام از خودرو بازدید و در جلسه مزایده حضور بهم رسانند مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و خودرو به بالاترین قیمت به فروش می رسد خریدار ده درصد بها را فی المجلس و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه تودیع خواهد کرد./.

مدیر اجرای احکام حقوقی آبادان- سید حسین موسوی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی