مزایده 18 عدد دستگاه تهویه،باسکول  5 تنی، چهار دستگاه هیتر موشکی - آگهی 52735

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461947300185
تاریخ صدور:1398/08/02
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهشهر
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده  ( مرحله  او ل    980875 )

برابر با دادنامه  43 اداره  کار  ورفاه اجتماعی  و پیرو آن مفاد برگ اجرائیه صادره از شعبه  سوم    دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان بهشهر موضوع پرونده اجرایی کلاسه  980875  اجرای احکام مدنی دادگستری بهشهر محکوم علیه  مرغداری  تیرنگ پر طلائی  محکومند به  پرداخت 499605874    ریال  در  حق  آقای  حسین باقری  و  1800000 ریال  نیم  عشر در حق دولت    نظر به اینکه محکوم علیه موصوف با وصف ابلاغ مفاد برگ اجرائیه بوی در فرجه مقرر قانونی اقدامی را در جهت اجراء مفاد آن معمول نداشته فلذا اموال  محکوم علیه      معادل محکوم به و هزینه اجرائی به شرح ذیل تأمین و توقیف گردیده است.

1-  18 عدد دستگاه تهویه    140  پنج پره  استیل  منصوب در  سه سالن  مرغداری  به ارزش  هر یک  17.000.000  ریال    جمعا  به ارزش    306.000.000 ریال 

2-  باسکول  5 تنی    با فلتفرم  فلزوبتن  و  تجهیزات  آن به ارزش  170.000.000 ریال   

3-  چهار دستگاه  هیتر  موشکی  گاز سوز  ارزش  هر یک  16000.000 ریال  جمعا  به ارزش 64.000.000 ریال 

لذا  جمع  ارزش اموال    موصوف  به مبلغ  پانصد  و  چهل میلیون  ریال  تعیین  و  اعلام  می گردد .

نتیجتاً اموال  موصوف بمنظور حفظ و نگهداری آن تحویل حافظ گردیده واموال موضوع توقیف برای روز  شنبه  مورخه 1398/08/18ساعت 8 صبح الی 10 از طریق مزایده و در شعبه  اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهشهر و بر اساس قیمت پایه بفروش میرسد طالبین میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر و در مدت پنج روز قبل از روزیکه برای فروش معین شده است اموال موضوع مزایده را ملاحظه نمایند ضمنا" مال موضوع آگهی متعلق به کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را درجلسه حضوری مزایده و بصورت کتبی قبول کرده باشد توجهاً باینکه دایره اجرای احکام میتواند پرداخت بهای مال مورد مزایده را عندالاقتضاء بوعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس بعنوان سپرده بقسمت اجراء تسلیم نماید و حداکثر مهلت مزبور از یکماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و تجدید می گردد ضمناً تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام آن صورت خواهد گرفت.

قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری بهشهر

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی