مزایده یکدستگاه اتومبیل پراید مدل 96 - آگهی 52708

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461112300142
تاریخ صدور:1398/08/02
شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بابل
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اتومبیل مال منقول

اجرای احکام مدنی دادگستری بابل درنظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه اجرائی در پرونده اجرائی کلاسه 980489 یکدستگاه اتومبیل پراید مدل 96 برنگ سفید روغنی بشماره شهربانی 715 ج 51 ایران 82 با وضعیت نیاز به تعویض تمام لاستیکها و نیز فاقد باطری متعلق به محکوم علیه آقای سیدمجید ارشادی را در روز سه شنبه تاریخ 98/8/21 ساعت 10 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بابل از طریق مزایده بفروش برساند کارشناس قیمت اتومبیل فوق را بمبلغ 290.000.000 ریال تعیین نموده است که مزایده از قیمت پایه اعلام شده کارشناس شروع و به بالاترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد. برنده مزایده ده درصد مبلغ را فی المجلس و باقیمانده را باید ظرف یکماه پس از مزایده پرداخت نماید و درصورت عدم پرداخت و یا انصراف از مزایده ده درصد اخذ شده در حق دولت ضبط خواهد شد کلیه هزینه های نقل و انتقال سند بعهده خریدار است.

مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بابل - ولی اله اصغری آردی

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی