مزایده یکدستگاه سواری پیکان مدل 1377 - آگهی 52602

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463720500059
تاریخ صدور:1398/08/02
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی(حقوقی)دادگستری شهرستان گلپایگان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده                                                                                                               

بدینوسیله در اجرای مواد 138و137قانون اجرای احکام مدنی موضوع پرونده کلاسه 980134مطروحه در شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گلپایگان جهت اجرای حکم شماره 9709973721101006مورخه 15/12/1397صادره از سوی شعبه اول حقوقی  دادگستری  گلپایگان موضوع تقاضای فروش یکدستگاه سواری پیکان به شماره انتظامی 632ص46ایران 23  سفید رنگ مدل 1377ملکی صفر بختیاری  که در حق محکوم له راضیه خدا مرادی توقیف  که طبق نظر کارشناسی خودرو فاقد بیمه نامه و لاستیکها 30%میباشند که که با توجه به وضعیت موجود  بمبلغ 85/000/000ریال ارزیابی شده است  که مبلغ  مزایده از قیمت مذکورشروع وتاریخ مزایده روز دوشنبه مورخه20/8/1398از ساعت8:30الی 9:00تعین ومحل مزایده دفتراجرای احکام مدنی دادگستری گلپایگان و حضوری میباشد  شرکت کنندگان میتوانند 5روز قبل از مزایده از مورد مزایده دیدن و در مزایده شرکت نمایند مزایده به کسی تعلق خواهد گرفت که بالاترین قیمت را پیشنهاد و میبایست 10% بها را فی المجلس ومابقی را ظرف مهلت مقرر قانونی پرداخت نمایند در صورت عدم پرداخت مبلغ ده درصد بنفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد

ضمنا یک نسخه از مزایده در تابلوی اعلانات نصب شد

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری گلپایگان  حبیبی 

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی