مزایده  یکدستگاه کولر اسپیلت و  تانکر آهنی - آگهی 52573

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810465254100019
تاریخ صدور:1398/08/01
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف بخش خمام
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال  منقول (نوبت اول )

در پرونده کلاسه  970404 محکوم له:  رحمت نیکخواه  محکوم علیه: شرکت فوژان فاخر به مدیریت عاملی ام البنین جوادی و نمایندگی محمد جودی زاده  با موضوع مطالبه که با توجه به تعرفه اموال از سوی محکوم له ارزش آن طبق گزارش کارشناسی به شرح ذیل می باشد.

1- یک دستگاه کولر اسپیلت loakal  30 هزاری به قیمت پایه 30.000.000 ریال

2- تانکر آهنی تقریبا ده هزار لیتری  به قیمت پایه 32.000.000 ریال

زمان مزایده: روز   شنبه مورخه  18 /  8/ 98 ساعت 09:00 الی 10:00

مکان: واحد اجرای احکام مدنی حوزه قضایی خماممزایده در حضور نماینده دادگاه از قیمت پایه کارشناسی شروع و فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده محسوب می گردد که نامبرده مکلف است 10% مبلغ مزایده فی المجلس پرداخت و مابقی آنرا ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به صندوق سپرده حوزه قضایی خمام واریز نماید در صورت عدم پرداخت مبلغ 10% به نفع دولت ضبط خواهد شد داوطلبین جهت بازدید موضوع مزایده می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده جهت هماهنگی به این اجرا مراجعه نمایند.

دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی حقوقی بخش خمام- برهانی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی