مزایده 60 قلم اجناس اسقاط و ضایعاتی (ضایعات دکل،ضایعات آهن،ضایعات کابل مسی و...) - آگهی 52569

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای 
شماره 98/2 
دستگاه مزایده گزار: شرکت مخابرات ایران- منطقه اردبیل
موضوع مزایده:  فروش 60 قلم اجناس اسقاط و ضایعاتی موجود در انبار مرکزی اردبیل، مرکز سینای اردبیل و انبار شهرستان های تابعه به شرح ذیل و مندرج در اسناد مزایده: 
1- ضایعات دکل حدود 160 تن 
2- ضایعات آهن حدود 35 تن 
3- کانکس و کانتینر به تعداد 4 دستگاه 
4- ریل راه آهن حدود 6 تن 
5- ضایعات کابل مسی حدود 8.5 تن 
6- ضایعات آنتن BTS حدود 10 تن 
7- ضایعات کیوسک تلفن حدود 4.5 ت ن 
8 قرقره فلزی حدود 4.5 تن 
تضمین شرکت در مزایده: پیشنهاددهندگان بایستی تضمینی معادل 10 درصد قیمت پایه کارشناسی برای ایلام درخواستی به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی رمزدار (چک تضمین شده) تهیه و تسلیم و یا نقدا به حساب شماره 1660260232 با کد شناسه 1000080613142 نزد بانک ملت شعبه مرکزی اردبیل واریز و فیش آنرا را ارائه نمایند. ضمنا به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد
مدت فروش اسناد مزایده:  پس از چاپ آگهی به مدت 5 روز کاری شرکت 
آخرین مهلت تحویل مدارک و اسناد مزایده: 5 روز کاری شرکت پس از آخرین مهلت فروش اسناد مزایده
چگونگی و محل دریافت اسناد مزایده: اشخاص حقوقی می توانند با ارائه فیش واریزی به مبلغ 150.000 ریال به حساب 1660260232 با کد شناسه 1000080119120 نزد بانک ملت شعبه مرکزی اردبیل به اداره پشتیبانی و تدارکات واقع در اردبیل - خ جمهوری اسلامی- میدان مخابرات، ساختمان مخابرات منطقه اردبیل، طبقه دوم مراجعه و اسناد را دریافت نمایند و یا با واریز مبلغ 50.000 ریال به حساب فوق در مهلت مقرر از طریق اینترنت به سایت این شرکت به آدرس www.ardabil-tci.ir مراجعه و اسناد را  دریافت دارند و جهت اطلاع از آخرین تغییرات احتمالی در اسناد مزایده بایستی تا پایان مهلت تحویل پیشنهادات به سایت مذکور مراجعه  نمایند
در ضمن به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش فاقد لاک و مهر و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد
محل تحویل پیشنهادات: اردبیل، خ جمهوری اسلامی، میدا مخابرات، ساختمان مخابرات منطقه اردبیل، طبقه همکف، دبیرخانه
شماره تلفن تماس و درونگار:
33363559 - 045 
33363218 - 045 
33363555 - 045 
بازگشای پاکتها اولین روز کاری شرکت پس از اتمام مهلت تحویل مدارک و اسناد راس ساعت 10 صبح در دفتر مدیر منطقه انجام خواهد شد
توضیح اینکه ساعت کاری مخابرات منطقه اردبیل برای فروش اسناد و تحویل پاکت از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 15:30 و پنجشنبه از ساعت 8 تا 13 می باشد 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی