مزایده دو دستگاه خودرو اسقاطی سواری پراید - آگهی 52521

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده نوبت دوم 
به اگاهی می رساند سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان در نظر دارد نسبت به فروش دو دستگاه خودرو اسقاطی سواری پراید (غیر قابل تبدیل به پلاک) خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای درسامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند  لذا از متقاضیان واجد شرایط (شرکتهای دارای مجوز رسمی اسقاط) دعوت بعمل می اید با رعایت موارد ذیل نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند 
دریافت مشخصات خودروها از طریق سامانه ستاد امکان پذیر است 
بازدید از خودروهای اسقاطی از تاریخ 98.8.11 تا 98.8.13 از ساعت 9 صبح تا 15 بعدازظهر است 
تحویل پاکات پیشنهاد قیمت الف ب ج به سازمان حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 98.8.25 خواهد بود 
که بایستی هم به صورت فیزیکی و هم بصورت الکترونیکی از طریق سامانه ستاد صورت گیرد و قیمت اعلام شده در هر دو صورت بایستی یکسان باشد 
 پاکات الف محتوی فیش واریزی به مبلغ 3.000.000 ریال به حساب 4057053107610589 تمرکز وجوه سپرده (بودجه عمومی) بنام سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان خوزستان بابت ضمانت شرکت در مزایده خواهد بود و برای هر خودرو و یک فیش 
پاکت ج محتوی اسناد معتبر شرکت (اساسنامه و اگهی روزنامه اخرین تغییرات) و کپی کارت ملی و پایان خدمت مدیرعامل یا صاحب امضا قانونی شرکت خواهد بود 
پا کت ج محتوی فرم تکمیل شده بدون قید و شرط و بدون قلم خوردگی پیشنهاد قیمت خواهد بود و که بایستی رقم هم به حرروف و هم به عدد بدون خط خوردگی و بدون هرگونه تعیین شرط باشد فرم پیشنهاد قیمت از طریق سامانه ستاد قابل دریافت می باشد 
تاریخ بازگشایی پاکات همزمان فیزیکی و سامانه ستاد ساعت 8 صبح مورخ 98.8.26 با حضور یپشنهاددهندگان قیمت خواهد بود 
مبلغ تضمین شرکت در مزایده برای هر خودرو 3.000.000 ریال میباشد 
ملاک قیمت پایه براوردی براساس نامه شماره 110/55/7661 مورخ 98.5.22  اداره کل امور اقتصاد و دارایی خوزستان میباشد (تصویر نامه از طریق سامانه ستاد قابل دسترسی می باشد 
ادرس اهواز بلوار پاسداران مقابل زیتون کارمندی سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع تلفن تماس 061344449950

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی