مزایده کارخانه سنگ شکن - آگهی 52519

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده مرحله سوم
سازمان عمران دزفول در نظر دارد کارخانه سنگ شکن خود را از طریق مزایده و به صورت اجاره ماهانه به افراد واجد شرایط که دارای 5 سال سابقه کار باشند بشرح زیر واگذار نماید.
1- کارخانه دارای 2 خط تولید فعال به  آدرس دزفول-جاده ماهور برنجی سنگ شکن شهرداری دزفول می باشد
2- مدت اجاره به مدت یک سال شمسی می باشد.
3- پایه مبلغ پیشنهادی جهت اجاره بها برای هر ماه برابر کارشناسی 540.000.000  ریال می باشد.
4- محل اخذ اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادات سازمان عمران شهرداری دزفول به آدرس: دزفول- انتهای خیابان امام خمینی شمالی-میدان گلها با شماره تلفن 42541440 یا کد پستی 6461831814 می باشد.
5- مدت زمان تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98.9.12 و تاریخ بازگشایی استعلام ها روز چهارشنبه 98.09.13 می باشد.
6- سپرده شرکت در مزایده مبلغ 324.000.000 ریال می باشد. که بصورت فیش واریزی به حساب شماره 0105964876000  نزد بانک ملی و با ضمانت نامه بانکی در پاکت الف و فرم پیشنهاد قیمت در پاکت (ب) مهر و لاک گردد تحویل نماید.
7- چنانچه برنده مزایده، پس از اعلام کتبی حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وی ضبط و نفر دوم جایگزین می شود
8- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
9- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.
ضمنا مبلغ خرید اسناد شرکت در مزایده 1.000.000ریال می باشد. (هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی