مزایده یک دستگاه سواری دنا مدل 1396 - آگهی 52502

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462117200188
تاریخ صدور:1398/08/01
شعبه صادر کننده:شعبه اول نیابت اجرای احکام مدنی دادگاههای عمومی تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول

درراستای اجرای مفاد نیابت قضایی واصله از شهرستان  بابل بشماره 980561 مورخ 15/7/1398  محکوم علیه اقای ولی اله خراسانی اجبار کلایی فرزند محسن  محکوم است به پــرداخت 233 عدد سکه تمام بهار  به عنـــوان محکوم بـــه  در حـــق محکوم له خانم مرضیه نیک اختر  ونیز پرداخت مبلغ -ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت که در این خصوص حسب تقاضای محکوم له اموال منقولی به شرح یک دستگاه سواری دنا به شماره 124 ص31 ایران 10 در پارکینگ توحید ستارخان ،به شماره موتور 0295115 و شماره شاسی 465370مدل 1396 رنگ مشکی متالیک ،بدنه و رنگ سالم –تجهیزات و صندلی ها مناسب و در حد مدل لاستیک ها دارای آج 50% بعلت نبود سویچ موتور روشن نگردید ،بیمه نامه رویت نشد از محکوم علیه توسط این اجراء توقیف وبوسیله کارشناس رسمی دادگستری قیمت پایه آن جهت مزایده جمعاً به مبلغ  860.000.000ریال معادل هشتادو شش میلیون تومان  ارزیابی وتعیین گردیده است. بنابراین مقرر گردید اموال فوق الذکر در روز  سه شنبه مورخ14/8/98 از ساعت 9  الی  9:30 از طریق مزایده حضوری در محل نگهداری اموال به نشانی : آدرس : تهران، ضلع غربی میدان فردوسی،کوچه شاهرود-پلاک4 طبقه اول و دوم- دایره نیابت قضائی اجرای احکام مدنی تهران فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز وبه کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار اخذ و مابقی ثمن مزایده راخریدار می بایستی حداکثر ظرف مهلت یکماه از تاریخ برگزاری مزایده تودیع نموده و قبض آن را به این اجراء تسلیم نماید در غیر اینصورت ده درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزینه نقل وانتقال به عهده خریدار می باشد.%61

مدیر شعبه  اول  نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی