مزایده یکدستگاه موتور برق بنز به همراه متعلقات ژنراتور چینی و تابلو فرمان - آگهی 52499

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810466409500012
تاریخ صدور:1398/08/01                                                                                                                              
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی بخش یامچی
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

سمه تعالی

آگهی فروش مال غیر منقول (نوبت اول )  شماره بایگانی 980208

به موجب پرونده اجرایی 980208-ج مدنی این دادگاه که به علت عدم پرداخت محکوم به و با تقاضای محکوم له، یک دستگاه موتور برق  به فروش می رسد:

یک دستگاه موتور برق بنز به ظرفیت 85120 به همراه متعلقات ژنراتور چینی و تابلو فرمان با پارکک شرکت رخشان دیزل آسیا به شماره موتور 212-وشماره فنی 3621880102 واقع در روستای شامقلی کارگاه شرکت شایگان مهر آپادانا می باشد . نتیجه :  وفق سنوات کارکرد دستگاه و بررسی های صورت گرفته با در نظر گرفتن نرخ رایج روز به مبلغ 200.000.000 ریال تعیین گردید.

ملک موصوف روز یک شنبه مورخ 1398/09/3 ساعت 10 صبح از طریق مزایده به فروش خواهد رفت مزایده از قیمت پایه شروع به بالاترین و آخرین قیمت پیشنهادی از جانب خریدار واگذار خواهد شد 10در صد قیمت پیشنهادی فی المجلس دریافت برای بقیه به مدت یکماه مهلت داده خواهد شد در صورت انصراف یا عدم پرداخت مزایده تجدید و سپرده واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد طالبین جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از ملک مورد مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری دادگاه عمومی بخش یامچی مراجعه و در جلسه مزایده شرکت کنند .

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی یامچی - وحید علی بگیذزر

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی