مزایده یکدستگاه خودرو سمند مدل 1381 - آگهی 52473

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810466621800099
تاریخ صدور:1398/08/01

شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بروجرد

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
آگهی مزایده اموال منقول

تاریخ انتشار: 98/8/8/

( نوبت : اول )

حسب اجراییه صادره در خصوص پرونده اجرایی کلاسه 970854 شعبه اول اجرای احکام مدنی مربوط به خانم نسرین برنایی نیشابوری به طرفیت امید یوسفی یگانه مبنی بر مطالبه مهریه باتوجه به تقاضای ذینفع ومطابق نظریه کارشناسی اجرای احکام حقوقی دادگستری بروجرد درنظردارد از طریق مزایده حضوری اقدام به فروش اموال توقیف شده بامشخصات ذیل نماید :طالبین می توانند حداقل پنج روز قبل ازمزایده باهماهنگی اجرای احکام بازدید نموده درصورت تمایل به شرکت درمزایده لازم است حداقل ده درصد قیمت پیشنهادی خودرابصورت وجه نقد همراه داشته باشند تادرصورت ارائه بالاترین قیمت وجه مذکور به حساب سپرده دادگستری واریز گردد ومابقی ثمن مورد مزایده نیز می بایست حداکثر ظرف مهلت مقررقانونی از تاریخ مزایده به حساب مذکور پرداخت گردد درغیر اینصورت مبلغ ده درصد سپرده شده قبلی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط شده ومزایده نیز باطل خواهدشد .

مورد مزایده :

شش دانگ یکدستگاه خودرو سمند به شماره انتظامی 911م 22 ایران 41 تحت مالکیتامید یوسفی یگانه به شرح زیر :

نوع وسیله : خودرو سواری

مدل : 1381

شماره موتور : 2019813

شماره شاسی : 81204485

رنگ : مشکی

تیپ: معمولی

بیمه : تا 99/6/3

کارکرد : نامشخص

نوع سوخت : بنزین

خودرو در پارکینگ قلعه حاتم بوده شماره اتاق خودرو دارای اصالت بوده ولیکن موتور خودرو قبلا توسط مالک تعویض گردیده که البته برابر استعلام از شماره گذاری محل قانونی تعویض گردیده و ثبت سیستم شده بدنه خودرو دچار افتاب سوختگی شده روکش صندلی غیرقابل استفاده است باطری غیرقابل استفاده است چراغ سمت عقب راننده شکسته است خودرو دارای 70 درصد تخفیف بیمه شخص ثالث بوده شیشه ها سالم و بدنه فاقد اثار تصادف است .

*این اجرا بعلت در اختیار نبودن سویچ هیچ موردی را از لحاظ فنی و شکلی و... پس از خرید تعهد نمی کند.

ارزش شش دانگ خودرو: 225000000 ریال معادل بیست و دو میلیون پانصد هزار تومان

محل مزایده : دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بروجرد

تاریخ مزایده: 98/8/21 ساعت 9

مدیرشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بروجرد

امیر فلک الدین

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی