مزایده یک دستگاه خودرو لیفان x60مدل 1395 - آگهی 52471

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810464581200056
تاریخ صدور:1398/08/01
شعبه صادر کننده:شعبه پنجم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم

در خصوص پرونده اجرائی کلاسه980964 بر له آقا / خانم آرش رسایی و بر علیه آقای / خانم رحیم شهام فر  به خواسته مطالبه مبلغ 60.000.000 ریال از بابت اصل خواسته و با عنایت به عدم پرداخت دین، اموال محکوم علیه توقیف دین از ارزیابی و طی مراحل قانونی در تاریخ 98/8/14 روز سه شنبه  از ساعت 12 الی13ظهر از طریق مزایده در واحد اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز واقع در تبریز چهارراه لاله مجتمع قضایی شهید قدوسی بفروش خواهد رسید مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس اخذ و به مابقی یک ماه فرصت داده می شود برنده مزایده به هر عنوان انصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال بشرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند .

یک دستگاه خودرو لیفان x60مدل 1395سفید رنگ به قیمت 1.070.000.000 ریال ارزش قیمت پایه مزایده کارشناسی شده است.
دادورز اجرای احکام شعبه پنجم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز - تقی محرمی

استان آذربایجان شرقی - شهرستان تبریز- چهارراه لاله- اول خیابان شهید زبردست- مجتمع شورای حل اختلاف شهید قدوسی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی