مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 مدل 1382 - آگهی 52448

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463837900053
تاریخ صدور:1398/08/01
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان سامان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول

به موجب پرونده اجرایی به شماره فوق محکوم علیه حسین بهرامی محکوم به پرداخت مهریه درحق محکوم له مینا اسعدگردیده ، نظر به اینکه محکوم علیه از مراتب فوق خودداری نموده اموال مشروحه ذیل که ارزش آن حسب نظریه کارشناسی به شرح ذیل می باشد به فروش خواهد رسید.

یک دستگاه سواری پژو405به شماره 863د38ایران71مدل1382 به رنگ یشمی متالیک بنزینی متعلق به سید رحمان طاهریان می باشد

ارزش خودرو مذکوربه مبلغ 180/000/000ریال براورد واعلام میگردد

وسیله مذکور در مورخ 1398/08/20 راس ساعت 9/30صبح ازطریق مزایده به فروش خواهد رسید هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایدبرنده مزایده خواهد بود شرکت کنندگان در مزایده پنج روز قبل از مزایده از طریق مراجعه به دفتر اجرای احکام می توانند ازملک موصوف بازدید نمایند شرکت برای عموم بادر نظر گرفتن ماده127قانون اجرای احکام مدنی آزاد است برندگان مزایده می بایست10درصد مبلغ مزایده را فی المجلس پرداخت ومابقی را ظرف مهلت حداکثر یک ماه از تاریخ مذکور به حساب سپرده دادگاه واریز وفیش آنرا ارائه نمایند ودر صورت عدم انجام در مهلت مقرر10درصد مبلغ مزایده پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط ومزایده مجددا" برگزار میگردد این آگهی در معابر عمومی الصاق خواهد شد.

دفتراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سامان-داوودی بنی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی