مزایده تاکسی  پژو 405 GLXI مدل 1387 - آگهی 52443

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462117300152
تاریخ صدور:1398/07/30
شعبه صادر کننده:شعبه دوم نیابت اجرای احکام مدنی دادگاههای عمومی تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول

درراستای اجرای مفاد نیابت قضایی واصله از شهرستان فردیس  بشماره  970232 مورخ 26/05/1398        محکوم علیه احمد زمانی  محکوم است به پــرداخت 124 سکه بهار آزادی  به عنـــوان محکوم بـــه  در حـــق محکوم له خانم زینب کاشانی ملکی ونیز پرداخت مبلغ -ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت که در این خصوص حسب تقاضای محکوم له اموال منقولی به شرح تاکسی  پژو 405 GLXIبه شماره انتظامی 838 ت 38 ایران 11 مدل 1387 برنگ سبز شطرنجی با نوار شطرنجی به شماره شاسی NAAM11E868E002289و شماره موتور 12487070474 سپر های جلو و عقب شکسته است سینی فن شکسته درب عقب راست  اثر تصادف دارد درب جلو راست اثر مرمت ناقص دارد موتور روشن نشد .کیلومتر کارکرد مشخص نشد بازدید میدانی از اتومبیل مقدور نشد  از محکوم علیه توسط این اجراء توقیف وبوسیله کارشناس رسمی دادگستری قیمت پایه آن جهت مزایده جمعاً به مبلغ  270.000.000ریال معادل بیست و هفت میلیون تومان  ارزیابی وتعیین گردیده است. بنابراین مقرر گردید اموال فوق الذکر در روز  شنبه  مورخ  18/8/98  از ساعت  10 الی 10:30      از طریق مزایده حضوری در محل نگهداری اموال به نشانی : تهران، ضلع غربی میدان فردوسی کوچه شاهرود-پلاک4 طبقه اول و دوم- دایره نیابت قضائی اجرای احکام مدنی تهران فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز وبه کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار اخذ و مابقی ثمن مزایده راخریدار می بایستی حداکثر ظرف مهلت یکماه از تاریخ برگزاری مزایده تودیع نموده و قبض آن را به این اجراء تسلیم نماید در غیر اینصورت ده درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزینه نقل وانتقال به عهده خریدار می باشد.%61

مدیر شعبه دوم نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی