مزایده سواری هاج بک   MVM X22 مدل 1397 - آگهی 52390

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810460406600092
تاریخ صدور:1398/07/30
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردبیل/قدیم
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول  

شماره پرونده = 981421

بموجب پرونده اجرایی شماره فوق الذکر از اجرای احکام مدنی اردبیل مبنی برمحکومیت  محکوم علیه  آقایسینا پیروزان  در حق محکوم له آقای قلی کوهی  اموال  محکوم علیه را جهت استیفا معرفی نموده که به کارشناسی ارجاع نظریه کارشناسی بشرح زیر می باشد

سواری هاج بک  X22 – MT  MVM به شماره ایران91-691ی56 با شماره موتور MVMD4G15BAFJ012945و شماره شاسی NATFBAAV3J1011176 مدل1397  رنگ سفید – روغنی با کارکرد  42522 Km واقع در پارکینگ زارع قیمت پایه خودرو موصوف برای مزایده مبلغ-/1.320.000.000 ریال ( یکصدو سی و دو میلیون تومان )تعیین میگردد .

  بنابراین در اجرای ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی موعد مزایده جهت فروش اموال توقیفی که با حضور نماینده محترم دادسرا برگزار خواهد شد مزایده به روز چهار شنبه مورخه 98/8/29 ساعت 10/30الی 11تعیین می شود طالبین محترم می میتوانند در موعد مقرر در محل مزایده واقع در دفتر اول اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی اردبیل ( کارشناسان ـ شهرک اداری) حاضر و در جلسه مزایده شرکت نموده و قیمت پیشنهادی خودشان را اعلام نمایند مزایده از قیمتی که کارشناس محترم تعیین نموده شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و از برنده مزایده ده درصد بهاء فی المجلس بعنوان سپرده به قسمت اجرای احکام تسلیم و ظرف یکماه نسبت به پرداخت بقیه بهای اموال اقدام نماید چنانچه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد ضمنا" کلیه مخارج مزایده به عهده محکوم علیه می باشد . خریداران می توانند پنج روز قبل از مزایده با همکاری اجرای احکام از مورد مزایده بازدید نمایند.

مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مذنی دادگاه عمومی حقوقی اردبیل -نوری

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی