مزایده دیگ خورشت پزی استیل سه جداره - آگهی 52380

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810466161800011
تاریخ صدور:1398/07/30

شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شوش

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

آگهی مزایده

احتراماً بموجب پرونده شماره 970980 اجرایی  دادگستری شوش  محکوم علیه شرکت تعاونی هزار خاطره الماس محکوم است به پرداخت مبلغ  119/363/220ریال در حق محکوم له  قاسم حسنوند فرزند عیسی  و مبلغ  1/500/000ریال در حق صندوق دولت که در راستای استیفای حق محکوم له مذکور و نیم عشر دولت ،اموال مشروحه ذیل واقع در شوش  شرکت هزار خاطره الماس  از طریق مزایده به فروش میرسد لذا متقاضیان مزایده میتوانند از تاریخ درج این آگهی به مدت پنج روز از اموال مشروحه ذیل بازدید و پیشنهادات خود را به دفتر اجرای احکام شوش اعلام نمایند تاریخ اجرای مزایده  1398/8/19راس ساعت  10صبح درمحل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری  شوش میباشد .

اموال

دیگ خورشت پزی استیل سه جداره دو عدد از قرار هر عدد 70/000/000ریال جمعا" 140/000/000ریال مستعمل و در صورت استفاده از آنها  نیاز به تعمیر اساسی دارند

                          رئیس دادگستری شوش-جعفری

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی