مزایده تیراهن ،ناودونی،یک عدد موتور جوش ترانس،کانکس و تانکر - آگهی 52374

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467451500023
تاریخ صدور:1398/07/30
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف شهرستان گچساران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

به نام خدا

(آگهی مزایده اموال منقول -مرحله اول)

نظر به اینکه در پرونده اجرایی کلاسه 980285  اجرای احکام شورای حل اختلاف گچساران محکوم علیه بهادر دانش پژوه محکوم است به پرداخت  359/000/000 ریال در حق محکوم له سید تاج الدین اعتمادی نیا  و مبلغ 10/000/000 ریال بابت هزینه اجرایی در حق صندوق دولت و با عنایت به اینکه محکوم علیه در راستای پرداخت محکوم به کالاهایی اعم از 1-تیراهن 14 اصفهان : تعداد 3 شاخه به قیمت 24/000/000 ریال 2-تیراهن 16 اصفهان : تعداد 1 شاخه و 7 متر به مبلغ 15/000/000 ریال 3-تیرآهن 18 اصفهان : تعداد 6 شاخه به مبلغ 60/000/000 ریال 4-ستون مونتاژ شده 9 متری : تعداد 2 عدد 9 متری به مبلغ 32/000/000 ریال 5-ناودونی نمره 6  : تعداد 26 شاخه 6 متری به مبلغ  37/000/000 ریال 6-کانکس 12 در 2/40 به مبلغ 180/000/000 ریال 7-کانکس 3در 5 به مبلغ 120/000/000 ریال  8-دریل تخریب 10 ک  DEWMIT - 1620BPM  ،  1600 W به مبلغ 60/000/000 ریال 9-تانکر 30/000 لیتری به مبلغ 150/000/000 ریال 10-یک عدد موتور جوش ترانس 600 آمپر دوفاز تک فاز 35/000/000 ریال جمع کل اموال موجود 713/000/000 ریال قیمت گذاری شده است و نسبت به نظریه کارشناسی در مهلت مقرر اعتراضی واصل نشده است فلذا مقرر گردید ملک مذکور در تاریخ 1398/09/02 ساعت 11 در دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف گچساران به فروش بر سد.متقاضیان می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده از اموال موصوف بازدید بعمل آورند. مزایده به قیمت پایه کارشناسی شروع و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و قبول نماید.%ر

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی