مزایده یک دستگاه برش خط زن تمام اتوماتیک - آگهی 52357

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463544300109
تاریخ صدور:1398/09/05
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مهریز
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهـی مزایــده (نوبت دوم)

با عنایت به اینکه به موجب نیابت واصله از شعبه اول اجرای احکام حقوقی یزد ، محکوم علیها مرضیه میراللهی بافقی فرزند سیدرضا به پرداخت مبلغ 561/474/748 ریال تا مهر ماه 98  در حق محکوم له مهدی احدی کزج فرزند ذکریا و مبلغ  11/250/000 ریال بابت نیم عشر در حق دولت محکوم گردیده و شخص ثالث احمد اسلامی جهت ادای دین محکوم علیها یک دستگاه برش خط زن به شرح ذیل را معرفی نموده است:

یک دستگاه برش خط زن تمام اتوماتیک با متعلقات و مانیتور ساخت کشور ایتالیا مارک ماکوتک با مشخصات 8kw ، 18 a ساخت سال 2007 میلادی که توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 2/900/000/000 ریال ارزیابی شده است.و نظریه کارشناس مصون از اعتراض طرفین مانده است ،لذا دستگاه مذکور به میزان محکوم به و هزینه های احتمالی اجرای حکم و ادای دین در روز دوشنبه مورخ 98/9/25 ساعت 10 الی 11 صبح ازطریق مزایده در محل دادگستری مهریز به فروش رسانده می شود. بدینوسیله مراتب به اطلاع عموم رسانده می شود و متقاضیان می توانند پنج روز قبل از روز مزایده جهت بازدید از مال مورد مزایده و کسب اطلاع بیشتر ، هر روز به جز ایام تعطیل در ساعت اداری به دایره اجرای احکام مدنی مراجعه نمایند و در صورت تمایل به شرکت در مزایده معادل ده درصد مبلغ پایه کارشناسی را به حساب سپرده دادگستری مهریز به شماره 2171295875008  در بانک ملی واریز و درخواست کتبی خود را مشتمل بر مشخصات کامـل خود و مبلـغ پیشنهادی بانضمام فیش بانکی ، داخل پاکت نامه نهاده و پس از بستن درب پاکت  آنرا تا قبــل از ساعت شروع مزایـده تحویل دفتر اجرای احکام مدنی نموده و رسید دریافت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی شده آغاز و برنده کسی است که پیشنهاد خود را در ساعت مقرر تحویل اجرا داده و بیشترین مبلغ را در جلسه مزایده پیشنهاد بدهد ضمنا حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع می باشد

شرایط مزایده :

1- شرکت کننده در مزایده باید 10 درصد مبلغ کارشناسی را به شماره حساب سپرده دادگستری واریز و رسید بانکی مربوطه را ارائه نماید یا فی المجلس پرداخت نماید لذا باتوجه به اینکه برنده مزایده باید 10 درصد مزبور را در جلسه مزایده تودیع نماید لذا پیشنهاد میگردد ده درصد مزبور را به حساب سپرده دادگستری تودیع و رسید بانکی را ضمیمه درخواست خود نمایند

2- به پیشنهادات مبهم و مشروط و بر خلاف شرایط آگهی مزایده و همچنین پیشنهاداتی که پس از وقت مقرر ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد

3- پیشنهادات راس ساعت مقرر باز و قرائت شده و حضور طرفین و شرکت کنندگان در مزایده بلامانع و عندالاقتضا درهمان جلسه مزایده حضوری بعمل خواهد آمد و برنده کسی است که بالاترین قیمت را در جلسه پیشنهاد دهد

4- درصورتی که بالاترین پیشنهاد دهنده درجلسه ، مبلغ ده درصد کارشناسی را فی المجلس تودیع ننماید بالاترین پیشنهاد دهنده بعدی که ده درصد مزبور را فی المجلس واریز نماید به عنوان برنده مزایده معرفی خواهد شد

5- در صورت انصراف برنده مزایده ، ده درصد واریز شده به نفع دولت ضبط خواهد شد./

یوسفی

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مهریز

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی