مزایده سواری پژو 405 مدل 1384 - آگهی 52335

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
نوبت دوم 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان در نظر دارد نسبت به واگذاری 1 دستگاه خودرو با مشخصات ذیل و سایر شرایط قید شده در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی / حقوقی اقدام نماید:

ردیف نوع خودرو رنگ مدل آخرین مهلت دریافت اسناد آخرین مهلت تحویل پیشنهاد بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح روز 
1 سواری پژو 405  بژ  1384  98.8.8 98.8.18 98.8.19

 میزان سپرده شرکت در مزایده مبلغ 20.000.000 ریال بایستی به صورت تضامین قابل قبول ذکر شده در آیین نامه تضامین دولتی و مطابق با عنوان مناقصه مذکور با مدت اعتبار سه ماهه و قابل تمدید تا سه ماه دیگر برای ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزی به حساب رد وجوه سپرده با شبای شماره IR610100004166063752736249  نزد بانک ملی مرکزی خرم آباد به نام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان و شرایط قید شده در قسمت محتویات پاکت الف اسناد مزایده ارایه گردد به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد 
- محل و زمان دریافت اسناد: متقاضیان می توانند از مورخ 98.8.1 حداکثر تا مورخ 98.8.8 به آدرس های ذیل مراجعه نمایند 
- برد عمومی سازمان تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir
- محل تحویل پیشنهادات سامانه تدارکات الکترونیک دولت و پاکات الف علاوه بر بارگذاری در سامانه مذکور می بایست به صورت فیزیکی به آدرس خرم آباد ـ بلوار بهارستان ـ کیلومتر 3 جاده خرم آباد ـ اندیمشک جنب سیلو ـ کد پستی 6819613831  - دبیرخانه کمیسیون معاملات اداره کل راهداری و حمل و نقل و جاده ای استان لرستان 
- نشانی محل بازدید: جنب اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان - اداره ماشین آلات 
به پیشنهادهای فاقد امضا مشروط مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود ترتیب اثری داده نخواهد شد مهر و امضا کلیه اسناد الزامیست
سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مزایده مندرج است. در صورت ابهام در اسناد و هرگونه سوال با آقای ابراهیم کشوری به شماره همراه 09166618977 اداره ماشین آلات اداره کل فوق الذکر هماهنگ گردد 
نوبت اول 98.7.30 
نوبت دوم 98.8.1 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی