مزایده 21 دستگاه خودروی اسقاطی و غیر قابل شماره گذاری - آگهی 52047

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس به استناد مجوز شماره 1101 هیئت مدیره سازمان در نظر دارد نسبت به واگذاری تعدادی از خودروهای اسقاطی و ضایعاتی غیرقابل شماره گذاری جمع آوری شده از سطح شهر را از طریق مزایده حضوری حراج به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت خرید اسناد و بازدید و تسلیم پیشنهادات حداکثر طی 10 روز از تاریخ انتشار آگهی در ساعات اداری با در دست داشتن فیش واریزی مبلغ 500.000 ریال به شماره حساب 0105790211007 نزد بانک ملی به واحد حقوقی سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس واقع در بلوار راه آهن رویروی نیروگاه برق جنب گلزار شهدا مراجعه نمایند فروش اسناد و بازدید از تاریخ 98.7.28 لغایت 98.8.13 می باشد
شایان ذکر است : 
1- هزینه نشر آگهی و کارشناسی و هر گونه عوارض و مالیات اعم از مالیات ارزش افزوده، نقل و انتقال و ... به عهده برنده مزایده می باشد
2- میزان سپرده شرکت در مزایده به شرح جدول که بایستی به صورت واریز نقدی به حساب سپرده شماره 0105790214001 نزد بانک ملی یا ضمانت نامه معتبر بانک دارای حداقل سه ماه اعتبار به عنوان سپرده شرکت در مزایده در و جه سازمان تودیع نمایند چک تضمین شده بانکی و اسناد مطالبات مالی قابل قبول نمی باشد آخرین مهلت واریز مبلغ سپرده ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 98.8.14 می باشد

نوع مزایده سپرده شرکت در مزایده
 تعداد 21 دستگاه خودروی اسقاطی و غیر قابل شماره گذاری  100.000.000 ریال
 خوردوهای ضایعاتی  100.000.000 ریال

3- چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد در مهلت مقرر قانونی نگردند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد شد
4- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار است. 
5- متقاضیان می بایست با ارائه تصویر برابر اصل کارت ملی شناسنامه، سپرده شرکت در مزایده اسناد و شرایط مزایده حراج پیشنهاد خود را به صورت حضور در جلسه کمیسیون معاملات حراج در پساعت 15 رئز سه شنبه مورخ 98.8.14 که در محل سازمان تشکیل می گردد اراده نمایند بدیهی است حضور پیشنهاددهنده در جلسه الزامی است و عدم حضور مانع تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود
6- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه شهرداری است
7- ملاک انتخاب برنده بالاترین قیمت پیشنهادی می باشد
8-این آگهی برابر آیین تامه معاملات جدید شهرداری می باشد و صرفا در یک نوبت منتشر می گردد
9- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج ومتقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند
 روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی