مزایده یکدستگاه کلاف پیچ خاموتی،دودستگاه خم کن،میلگردنمره 20 و.... - آگهی 51322

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463463500071
تاریخ صدور:1398/08/23
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده مال منقول نوبت دوم

دایره مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر دارد در خصوص پرونده کلاسه980249شعبه پنجم اجرای احکام حقوقی کرمان  اموال ذیل:

تعدادیک دستگاه کلاف پیچ خاموتی با دودستگاه موتور مربوطه بمبلغ 38/000/000ریال

تعداددو عدد خلاطه بتونی بالاستیک مربوطه بمبلغ 48/000/000ریال

یک عدد دستگاه قیچی خم کن جکی بمبلغ 35/000/000ریال

تعداد دودستگاه خم کن برقی بمبلغ 84/000/000ریال

تعداد285شاخه میلگردنمره 20وتعداد11شاخه میلگرد نمره 18جمعا بوزن 28465کیلوگرم بمبلغ کل 1/138/600/000ریال

تعداد4کلاف میلگرد نمره 8بوزن 16015کیلوگرم بمبلغ 672/630/000ریال

متعلق به  آقای رضا محمدی پور  با وضعیت معلوم که جمع کل اقلام فوق به مبلغ 2/016/230/000ریال

(دو میلیارد وشانزده میلیون ودویست وسی هزارریال) توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است را از طریق مزایده بفروش برساند جلسه مزایده برای روز دوشنبه مورخ 1398/09/11ساعت 9صبح با حضور نماینده دادسرا درمحل اتاق مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان برگزار می گردد.لذا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند می توانند  تا5روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از اموال مذکور واقع کرمان-جاده تهران روبروی بلوارامام رضاآهن فروشی محمدی بازدید نمایند و پیشنهاد خود را بانضمام 10%مبلغ کارشناسی بمبلغ 201/623/000ریال با شناسه واریز 96387030057301253 به حساب شماره2171293951000 سپرده  دادگستری کرمان نزد بانک ملی واریز و در پاکت درب  بسته تا قبل از برگزاری جلسه مزایده به اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان تحویل نمایندو برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد داده باشدو در صورت انصراف برنده مزایده 10%مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. برنده مزایده بایستی  نسبت به واریز مابه التفاوت مبلغ کارشناسی تا مبلغ پیشنهادی درروز مزایده اقدام نمایند.

دادورز برگزار کننده مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان-شیروانی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی