مزایده وانت دوکابین مدل 1386 - آگهی 51311

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462117300147
تاریخ صدور:1398/07/20
شعبه صادر کننده:شعبه دوم نیابت اجرای احکام مدنی دادگاههای عمومی تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول

درراستای اجرای مفاد نیابت قضایی واصله از شهرستان رباط کریم  بشماره  975974مورخ05/12/1397 محکوم علیها پیمان رستمی و هادی دولتی  محکوم است به پــرداخت مبلغ 155.689.265 ریال به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له خانم فرشته روح افزا که در این خصوص حسب تقاضای محکوم له اموال منقولی به شرح وانت دوکابین کیش خودرو به شماره انتظامی 317ق46 ایران 21 مدل 1386 برنگ سفید ،شماره موتور مندرج در سند 001613 و شماره شاسی LHBM3HDEM11071138 تودوزی مستعمل ،گلگیر عقب چپ اثر تصادف دارد ،لاستیک ها حدودا 50در صد بهره کاری دارند ،فاقد باطری ،سپر جلو زدگی دارد، گلگیر جلو راست اثر رنگ دارد ، بدنه خط و خش دارد ، موتور روشن نشد  باز دید در محل میدان فتح بعد از شیرپاستوریزه  فتح 13 انتهای کوچه پارکینگ استوار فتح  از محکوم علیه توسط این اجراء توقیف وبوسیله کارشناس رسمی دادگستری قیمت پایه آن جهت مزایده جمعاً به مبلغ 350.000.000 ریال معادل سی و پنج  میلیون تومان  ارزیابی وتعیین گردیده است. بنابراین مقرر گردید اموال فوق الذکر در روزشنبه  مورخ 11/8/98از ساعت 10 الی 10:30  از طریق مزایده حضوری در محل نگهداری اموال به نشانی : آدرس : تهران، ضلع غربی میدان فردوسی،کوچه شاهرود-پلاک4 طبقه اول اتاق یک  دایره نیابت قضائی اجرای احکام مدنی تهران به فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز وبه کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار اخذ و مابقی ثمن مزایده راخریدار می بایستی    همان روز تودیع نموده و قبض آن را به این اجراء تسلیم نماید در غیر اینصورت ده درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزینه نقل وانتقال به عهده خریدار می باشد.ضمنا مطابق ماده 127 ق.ا.ا.م محکوم له هم می تواند مانند سایرین در مزایده شرکت نماید و مطابق ماده 126 ق.ا.ا.م کسانی که مایل به روئت مال مورد مزایده 5 روز قبل از روز مزایده در این اجرا حاضر شوند مدیر شعبه  دوم  نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی