مزایده مزاید یکدستگاه خودرو سواری پژو 407 مدل 2009 - آگهی 51310

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810460252700060
تاریخ صدور:1398/08/18
شعبه صادر کننده:شعبه سوم اجرای احکام مدنی شهرستان شهر ری
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

مزایده نوبت دوم اموال منقول

نظر به اینکه به  نیابت ارسالی به شماره 952459 از شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری ایلام و ثبت به کلاسه980415/ن/3 اجرای احکام مدنی شعبه سوم دادگستری ری محکوم علیه آقای علی زمان اله دادی محکوم گردیده به مطالبه طلب در حق محکوم له صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با نمایندگی آقای ساسان آقاجانی  و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت  یک  دستگاه خودرو سواری پژو 407 مدل 2009 به شماره انتظامی 757ب58 ایران98  توسط کارشناس محترم دادگستری سرهنگ فریدون خالقی فرد  به شرح ذیل :از خودروی مذکور در نهایت در پارکینگ کیمیا بازدید شد وضعیت ظاهری خودرو حکایت از توقف طولانی مدت در پارکینگ دارد علی رغم وجود سویچ ولی به علت فرسودگی باطری خودرو به صورت خاموش رویت شد به نظر وضعیت موتور و گریبوکس سالم تشخیص داده شد ولی رسوب روغن موتور قطعی است لاستیکها فرسوده و کمتر از 40 درصد دارد سپرهای جلو و عقب خط و خش زیادی دارد بیمه شخص ثالث ندارد مدارک مالکیت رویت نشد در وضعیت توصیفی ارزیابی قیمت پایه به مبلغ 1/300/000/000 ریال معادل یکصد و سی میلیون تومان براورد و اعلام میگردد ./

اموال کارشناسی گردیده است لذا مقرر گردید ملک فوق الذکر در تاریخ 1398/09/09 راس ساعت 11 صبح واقع در شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهر ری و با حضور نماینده محترم دادستان از طریق مزایده به فروش برسد . مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد . 10 درصد مبلغ مزایده فی المجلس از خریدار اخذ و نامبرده مکلف است ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده مابقی ثمن معامله را به صندوق دادگستری شهر ری واریز نماید . در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مورد مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده وفق مقررات تجدید می گردد . کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است . طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد . ضمنا طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از اموال مورد مزایده بازدید نمایند. به همراه داشتن کارت ملی توسط شرکت کنندگان در مزایده الزامی می باشد .

دادورز شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری ری- جواهری

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی