مزایده دستگاه تصفیه آب،دو دستگاه تابلوی برق و کابل برق آلومینیومی - آگهی 51303

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810464530300082
تاریخ صدور:1398/10/18
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نمین/قدیم
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی  مزایده  اموال غیر منقول نوبت دوم

حسب محتویات پرونده کلاسه 940283 ارجاعی محکوم له آقای  بهنام تخمه چیان اجرای احکام مدنی نمین بتاریخ 98.11.21 روزدوشنبه  راس ساعت 11 صبح اموال غیر منقول  ذیل الذکر  متعلق محکوم علیه شرکت کاسپین اذر ایرانیان – نظامی بایرام اف – نظامی بایرام اف  که بابت  محکومیت مالی محکوم علیه  معرفی و توقیف شده واقع شهرک صنعتی شمار 2  درشرکت کاسپین اذر ایرانیان  -  عبارت از 

1-  دستگاه تصفیه آب ساخت شهرستان اصفهان به شماره سریال P100/81/27ومدل 10050/50 TYPEوشصت نازله به مبلغ 900.000.000ریال

2-    دو دستگاه تابلوی برق به اندازه های 32*80*130و70*150*27 روی هم وجمعا به مبلغ 100.000.000ریال

3-    کابل برق آلومینیومی تولیدی شرکت سیم کات که امکان متراژ کابلها مقدور نشد و عبارت اند از . کابل 3000*1 از قرار متری 200/000ریال و کابل 224*1از قرار متری 160/000ریال وکابل 125*1از قرار متری 120/000ریال بر آورد می گردد.

با حضور نماینده دادسرا وبا امعان نظر به قیمت پایه  کارشناسی فوق الذکر ازطریق مزایده به  فروش می رسد. علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند  قیمت  مورد نظر خودرا تا روز مزایده به شعبه اجرای احکام مدنی این دادگستری طی نامه  کتبی تسلیم نمایند و درروز مزایده نیز در اجرای احکام مدنی نمین حضور یابند. بدیهی است بالاترین مبلغ پیشنهادی بعنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد ضمنا هر کس می تواند در مدت پنج روز قبل از روزی  که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی  شده با هماهنگی اجرای احکام مدنی ملاحظه نماید  همچنین  برنده  مزایده  بایستی به اقتضای مورد  کل بهای مال مورد مزایده  و یا  10درصد آن رابه عنوان سپرده به اجرای احکام مدنی تسلیم نماید که در صورت اخیر (پرداخت10درصد) باید حداکثر ظرف یک  ماه از تاریخ مزایده نیز بقیه بهای مال را بپردازد در غیر اینصورت مبلغ  سپرده برنده  مزایده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط  خواهد شد./. ضمنا خریدار بایستی بدون تخریب نسبت به برداشت اموال اقدام نماید.

سلیمانی مدیردفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نمین

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی