مزایده 972 دستگاه کامپیوتر صنعتی صندوق گاهی - آگهی 51300

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462841200053
تاریخ صدور:1398/09/11
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز/استان قزوین
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال  منقو ل  نوبت دوم

 در پرونده کلاسه970521/م و سایر پرونده های اجرای احکام مدنی  دادگستری شهرستان البرز محکوم علیه شرکت کنتور سازی ایران  محکوم است به پرداخت مبلغ 52/391/518/777 ریال مطابق مبالغ مندرج در دادنامه از سوی هیات حل اختلاف اداره کار به انضمام هزینه های دادرسی  و هزینه کارشناسی در حق آقای  محمد جواد بابایی و سایرین  و پرداخت نیم عشر دولتی  که محکوم لهم  جهت استیفای حقوق خود بدوا تقاضای توقیف ‏اموال محکوم علیه را نموده اند که عبارت است از : 972 دستگاه کامپیوتر صنعتی صندوق فروشگاهی با مشخصات  xmobilemade in china  Inustrial computer user manual که قیمت هر واحد 60/000/000 ریال و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و ‏عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در مورخ 98/09/26ساعت 10 الی 11 صبح در ‏محل اجرای احکام مدنی البرز از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه ‏کارشناسی 58/320/000/000ریال به فروش برساند . طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا  5 روز قبل از ‏زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند . ‏بدیهی است اموال مزایده به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و خریدار می ‏بایستی مبلغ 10% پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به حساب سپرده ‏دادگستری البرز واریز نمایند و پس از تأیید مزایده توسط دادگاه محترم ، صادر کننده حکم تقاضای انتقال ‏مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تأیید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ ده درصد واریزی به خریدار ‏مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی به حساب سپرده واریز ‏ننمایند و یا اعلام انصراف نماید مبلغ 10% پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق ‏هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت . مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی ‏اجرا خواهد شد. به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار ، طلبکار نیز می ‏تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده قبول نماید .‏

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز-نقی لو

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی