مزایده چهار  دستگاه خشک کن میوه - آگهی 51299

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461515100163
تاریخ صدور:1398/07/20
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان ساری
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول

بموجب پرونده کلاسه 952450له  عباسعلی گلستانی فر علیه حسن و علی اصغر راشد  جهت وصول محکومُ به و هزینه های اجرائی اموال مشروحه زیر متعلق به محکومُ علیه توقیف و بمبلغ  220000000 ریال ارزیابی و مقرر شد در روز مورخ  1398/8/19  از ساعت 9الی 11از طریق مزایده حضوری در محل  دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی ساری بفروش برسد و قیمت از میزان ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ضمناَ10%از قیمت پیشنهادی نقداَ از برنده اخذ و مابقی باید ظرف یکماه پرداخت گردد همچنین در صورت انصراف یا عدم پرداخت به موقع مابقی وجه 10%سپرده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.

مال مورد مزایده عبارت است از:چهار  دستگاه خشک کن میوه با مدلهای مختلف به قیمت پایه کارشناسی 220000000ریال

متقاضیان میتوانند جهت اطلاعات بیشتر از مال مورد مزایده به دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری ساری  مراجعه نمایند

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی ساری

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی