مزایده خودروی سواری سپند پی کی مدل 89 - آگهی 51298

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467893200020
تاریخ صدور:1398/07/20
شعبه صادر کننده:شعبه 32 اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان مشهد
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده-  مرحله اول

به موجب پرونده اجرایی کلاسه 32/980587صادره از سوی شعبه  178شورای حل اختلاف مشهد محکوم علیه آقای  حسین عباسی محکوم به پرداخت 168/254/200ریال در حق خانم مهین حسن زاده  چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده است حسب تقاضای محکوم له اموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به توقیف و توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1398/08/12ازساعت 12الی 13ظهر در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف مشهد واقع در بلوار شهید قرنی –حد فاصل 22و24از طریق مزایده حضوری به فروش برسد .مزایده از قیمت پایه شروع وبه کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد.طالبین به خرید میتوانند ظرف 5روز قبل از مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید اموال داده شود .ضمنا حداقل 10درصد از بهافروش مال مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد .اموال مورد مزایده عبارت است :

خودروی سواری سپند پی کی مدل 89 نوک مدادی نوع سوخت بنزین به شماره انتظامی 486 ق 32 ایران 12بدنه فرسوده صندلی و تودوزی فرسوده داشبورد مستهلک -درب صندوق عقب و خطر عقب راست و گلگیر عقب راست دور تا دور درب موتور فرسوده به علت بسته بودن درب و عدم وجود سوئیچ امکان روشن شدن  نبوده است و فاقد بیمه می باشد و به مبلغ 60/000/000 ریال توسط کارشناس ارزیابی گردیده است هزینه نقل و انتقال با خریدار و تحویل ان تابع تشریفات قانونی می باشد و ربطی به اجرای احکام ندارد .

دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف مشهد لطفی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی