مزایده یکدستگاه خودرو پراید  جی تی ایکس مدل 1386 - آگهی 51296

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810460372900087
تاریخ صدور:1398/07/20
شعبه صادر کننده:شعبه نهم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان(مجتمع اجرای احکام کیفری)
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

اگهی مزایده

اجرای احکام شعبه9 کیفری  دادگستری اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کلاسه  980575 ش/9    مبنی  برفروش   یک  دستگاه خودرو پراید  جی تی ایکس به شماره انتظامی  268 ق85 ایران53  به مشخصات  سفید رنگ مدل 1386 به شماره موتور 2162701 و شماره شاسی 1412286394816s  چراغ خطر عقب سمت چپ شکسته گلگیر عقب سمت چپ  شگسته  گلگیر عقب سمت چپ تصادفی سپر عقب شکسته درب عقب سمت راست ان تصادفی و خردگی دارد  باطری ان فرسوده شده  که بمبلغ 225/000/000 ریال ارزیای گردیده  است ومتعلق به اقای  میثم انصاری ناصری فرزند هوشنگ جلسه مزایده  مورخ 1398/08/02 روز پنجشنبه  ساعت  10 الی 11  برگزار نماید متقاضیان می توانند 5 روز قبل از فروش ضمن هماهنگی  با این اجرا از    خودرو  مذکور دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و خرید در تاریخ    ذکر شده  در دفتر این اجرا  واقع در دادگستری کل اصفهان به نشانی  خیابان نیکبخت. اجرای احکام  کیفری ، طبقه  همکف اتاق 030 ، حاضر شوند.فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده بالاترین قیمت بوده و حداقل 10% مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید./  ضمنا شاکی    آقای رضا رحمتی فرزند داود به میزان طلب 110/700/000 ریال میباشد ضمنا خودرو در پارکینگ مرکزی بهارستان در توقیف است

مدیر اجرا ی احکام شعبه نهم کیفری اصفهان. جمشید تاجمیر راحی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی