مزایده لوله پولیکا برق فشار ضعیف - آگهی 51295

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467332700053
تاریخ صدور:1398/07/20
شعبه صادر کننده:شعبه 8 اجرای احکام حقوقی شهرستان شیراز
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

بموجب پرونده اجرائی کلاسه .970558 محکوم له آقای / خانم فاطمه علیزاده  تقاضای فروش اموال توقیفی محکوم علیه  بنام ناصر پیتام  در  / اجرای /  اجرائیه صادره  که نوع و مشخصات آن بشرح ذیل می باشد ( اموال منقول  شامل درب ضد سرقت  سرامیک و غیره) معادل مبلغ 526655737ریال بابت محکوم به و هزینه دادرسی و  غیره ( ارزش اموال معرفی شده  صرفا 406500000  ریال) از طریق مزایده و انتشار آگهی در روز نامه رسمی بصورت سیستم مکانیزه را نموده است به همین سبب در روز چهار شنبه مورخ1398/08/08از ساعت11/00 الی 11/30در محل اجرای احکام  هشتم مدنی دادگستری شیراز مزایده برگزار خواهد شد متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال را ملاحظه نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع می شود براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 406500000ریال و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد بها را فی المجلس بعنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای اموال را ظرف مدت  30  روز از تاریخ مزایده پرداخت نمایند. درصورت عدم پرداخت مابقی اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد. این آگهی نوبت  اول می باشد. ضمنا ده درصد مبلغی که قادر به خرید مورد مزایده می باشید بصورت چک بانکی تضمینی  بهمراه داشته باشد

اموال شامل:1- سرامیک ساده 100متر مربع ارزش2300000  و 2-سرامیک طرح دار 100متر مربع ق  2500000  3-درب ضد سرقت 34عدد ق  32300000  4-لوله پپولیکا برق فشار ضعیف 23 سفید پارس لوله 100شاخه  ق 1600000  5-لوله پولیکای برق فشار ضعیف 25 مشکی پارس لوله  100 شاخه    ق  1100000  6- لوله پولیکای  برق فشار  ضعیف 20مشکی پارس لوله  100 شاخه    قیمت 850000

کلیه قیمت ها به تومان می باشد

دادورز اجرای احکام شعبه 8 اجرای احکام حقوقی شهرستان شیراز - اکبر حیفر

شیراز-خیابان ملاصدرا-انتهای خیابان شهید جمالی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی