مزایده خودرو پراید صبا مدل 1387 - آگهی 51289

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810465917800010
تاریخ صدور:1398/07/20
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی بخش بام و صفی آباد
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی آگهی مزایده مرحله اول

درخصوص پرونده کلاسه 980050 اجرای احکام مدنی دادگاه صفی اباد محکوم لها خانم زهرا سادات حق شناس فرزند سید قاسم به آدرس استان خراسان رضوی -  شهرستان سبزوار- توحیدشهر و محکوم علیه رمضانعلی قربانی فرزند محمد اسمعیل به آدرس استان خراسان رضوی - شهرستان سبزوار - توحید شهر محکوم به پرداخت 214 فعلاً سکه بهار آزادی وپرداخت  نیم عشر دولتی  .لذا حسب درخواست محکوم له خودرو پراید به شماره انتظامی 467ج83 ایران 32 توقیف وطی کارشناسی صورت گرفته به شرح ذیل ارزیابی گردیده که مورد توقیفی در روز  یک یک شنبه  مورخه1398/08/12  از ساعت 10:00 الی 11:00 در محل اجرای احکام صفی آباد از طریق مزایده حضوری بفروش میرسد.بنابراین متقاضیان شرکت در مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر واز کم وکیف موضوع مطلع ودر صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایید.ضمناً مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع وبه بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد همچنین از برنده مزایده ده درصد قیمت اعلامی ومابقی حداکثر ظرف یک ماه وصول خواهد شد.

آدرس (محل) خودرو توقیفی :خراسان شمالی شهرستان اسفراین  پارکینگ  نیرو انتظامی شهرستان اسفراین(توقیف شده)

مشخصات مورد توقیفی: 1-خودرو پراید صبا2- مدل 1387    3-رنگ سفید 4- بیمه تا  دی ماه 98

با توجه به  بازدید به عمل آمده  توسط کارشناس  محترم دو طرف  خوردو  زدگی  دراد و یک درب تعویض شده است

قیمت کارشناسی :  جمعاً مبلغ  بیست میلیون تومان

کیوانلو-مدیردفتر اجرای احکام مدنی دادگاه بام و صفی آباد

استان خراسان شمالی - شهر صفی آباد - بلوار معلم - نبش میدان انقلاب - دادگاه بخش صفی آباد - تلفن:8-05837724777

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی