مزایده یک دستگاه سیتروئن c5 مدل 2007 - آگهی 51288

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810465856500091
تاریخ صدور:1398/07/20
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسفراین
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

 *آگهی مزایده*

در خصوص پرونده کلاسه 970767اجرا شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی اسفراین موضوع محکوم له رضا جوانشیر و ... و محکوم علیهم  حسن فدائی وسید احمد فیضی  ،محکوم علیهم محکوم به پرداخت مبلغ   1.719.315.000 ریال بابت اصل خواسته  در حق محکوم له  و  پرداخت  یک بیستم محکوم به بابت  بابت نیم  عشر دولتی  در حق دولت می باشد . که یک دستگاه  خودروبشرح ذیل  توقیف و  ارزیابی گردیده است که پس از سیر مراحل قانونی مقرر گردیده که مورد توقیفی در شنبه مورخه 98/08/18 از ساعت 10الی 11از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی دادگستری اسفراین به فروش برسد بنابراین متقاضیان شرکت درجلسه مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند . ضمنا مزایده از قیمت ارزیابی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد همچنین از برنده مزایده  ده درصد قیمت مبلغ پیشنهادی (مصوب) اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد%

مشخصات اموال مورد مزایده : یک دستگاه سیتروئن c5   مدل 2007رنگ سفید روغنی  به شماره انتظامی 22س885 -ایران 13فقط سر گلگیر جلو سمت راست دادرای خوردگی و رنگ می باشد الباقی خودرو کاملا سالم است  که توسط کارشناس به قیمت 1/350/000/000ریال معادل  صدوسی و پنج میلیون تومان  ارزیابی گردیده است .

پرندک
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری اسفراین

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی