مزایده تعدادی خودروی سبک و سنگین کارکرده - آگهی 51285

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم
شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده به شرح جدول ذیل اقدام نماید 
شماره فراخوان : 1098005361000004
موضوع : فروش تعدادی خودروی سبک و سنگین کارکرده و اوراقی طبق لیست و مشخصات مندرج در اسناد مزایده 
نوع تضمین و مبلغ ریال : تضمین معتبر معادل 5 درصد قیمت پایه کارشناسی هر خودرو مطابق نمونه های مندرج در اسناد مزایده 
کلیه فرآیند مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به نشانی www.setadiran.ir برگزار می گردد
مهلت و محل دریافت اسناد مزایده : پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مزایده را از تاریخ 98.11.14 تا ساعت 14/30 مورخ 98.11.20 از طریق سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir دریافت نمایند
مهلت بازگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت : تا ساعت 14:30 مورخ 98.11.27
زمان گشایش و قرائت پیشنهادها ساعت 14:30 مورخ 98.11.28 می باشد
نشانی مزایده گذار : خراسان جنوبی- بیرجند- میدان ابوذر- شهرداری مرکزی- تلفن 05631830102
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مزایده را محقق سازند
ضمنا جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد به آدرس بیرجند- خیابان شهید مطهری- سازمان صنعت و معدن - اتاق 107 مراجعه و یا با شماره 05632221220 تماس حاصل نمایند
محمد علی جاوید 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی