مزایده یک دستگاه سواری پژو405 مدل 1388 - آگهی 51282

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467281000144
تاریخ صدور:1398/07/20
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان مرودشت
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

باسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

    بموجب پرونده اجرائی کلاسه971952 اجرایی1 محکوم علیهم غلامرضا زارع فرزند منوچهر وخانم طاهره بازیار حمزه خانی محکومند به پرداخت مبلغ 2000000000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 69700000ریال بابت هزینه دادرسی وبعلاوه خسارت تاخیر از تاریخ سر رسید چک 97/02/20لغایت هنگام پرداخت در حق محکوم له اقای بیژ ن روستا وپرداخت مبلغ 100000000ریال بابت نیم عشر دولتی که در همین راستا یک دستگاه سواری پژو405جی ال ایکس نقره ای به شماره انتظامی 893ق69ایران93مدل1388اطاق بدنه سالم فاقد باطری لاستیکها65درصد متعلق به خانم طاهره بازیار حمزه خانی توقیف  وبا عنایت به سوختگی رنگ سقف ودرب صندوق عقب وصافکاری لبه گلگیر عقب سمت چپ وترمیم سپر عقب به قیمت 325000000ریال ارزیابی گردیده ومصون از اعتراض مانده لهذا ملک مذکور در مورخه 98/08/06روز دوشنبه  ازساعت 9صبح الی 12 ظهر درمحل اجرای احکام حقوقی از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد  مزایده از مبلغ کارشناسی شده شروع و شخص یا اشخاصی برنده مزایده شناخته خواهند شد که بالاترین مبلغ را پشنهاد و ده درصد آن را نقداً فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای مال را ظرف مدت 30 روز از زمان مزایده پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مابقی بهای مال سپرده تودیعی پس از کسر از هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.آگهی نوبت اول می باشد و طالبین می توانند پنج روز  قبل از مزایده  از خودرو در پارکینگ شماره یک  دیدن نمایند %

                                  مدیراجرای احکام حقوقی دادگستری مرودشت-محسن بهمنی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی