مزایده خودرو پژو 405 مدل 1390 - آگهی 51281

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462117300146
تاریخ صدور:1398/07/20
شعبه صادر کننده:شعبه دوم نیابت اجرای احکام مدنی دادگاههای عمومی تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول

درراستای اجرای مفاد نیابت قضایی واصله از شهرستان شیراز  بشماره 971325 مورخ 24/02/1398 محکوم علیه اقای  شهروز بنائی کهنه شهری فرزند محمد علی  محکوم است به پــرداخت مبلغ 883.319.738ریال بابت اصل خواسته و هزینه تاخیر تادیه و مبلغ 17.776.000ریال به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له  سجاد قهرمانی فرزند عبداله با وکالت اقای احد لطفی ونیز پرداخت مبلغ  27.500.000 ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت که  حسب  در خواست  محکوم  اموال منقول سواری 405 جی ال ایکس به شماره انتظامی 812و21 ایران 44 مدل 1390 به رنگ نقره ای متالیک به شماره شاسی naamoica4cr568651و شماره موتور 12490212299  خطر عقب چپ شکسته است و گلگیر عقب چپ و درب جلو چپ و درب موتور خط و خش دارد گلگیر عقب راست و درب عقب چپ و گلگیر جلو چپ اثر تصادف دارد کف صندوق عقب اثر تصادف با مرمت ناقص دارد راهنمای جلو چپ شکسته است موتور به ظاهر ایرادی ندارد آزمایش میدانی مقدور نشد و لاستیک ها 15% بهره کاری دارد به مبلغ 300.000.000ریال معادل سی میلیون تومان ارزیابی شده است  ارزیابی وتعیین گردیده است. بنابراین مقرر گردید اموال فوق الذکر در روز  یکشنبه  مورخ  12/8/98از ساعت  10الی 10:30از طریق مزایده حضوری در محل نگهداری اموال به نشانی : تهران، ضلع غربی میدان فردوسی،کوچه شاهرود-پلاک4 طبقه اول اتاق یک  دایره نیابت قضائی اجرای احکام مدنی تهران به فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز وبه کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار اخذ و مابقی ثمن مزایده راخریدار می بایستی    همان روز تودیع نموده و قبض آن را به این اجراء تسلیم نماید در غیر اینصورت ده درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزینه نقل وانتقال به عهده خریدار می باشد.ضمنا مطابق ماده 127 ق.ا.ا.م محکوم له هم می تواند مانند سایرین در مزایده شرکت نماید و مطابق ماده 126 ق.ا.ا.م کسانی که مایل به روئت مال مورد مزایده 5 روز قبل از روز مزایده در این اجرا حاضر شوند

مدیر شعبه  دوم  نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی