مزایده دو دستگاه جوش CO2 - آگهی 51280

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810464170000050
تاریخ صدور:1398/07/20
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی بخش صوفیان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

))آگهی مزایده اموال منقول))

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 980151و980152/ج ح محکوم علیه شرکت آکیا خودرو به مدیریت مظاهر ناصری محکوم هستند به پرداخت وجه در حق محکوم لهما رضا جلیلیان و محمد اختیار وکالتی و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت، لذا اموال منقول ذیل که قبلا توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل ارزیابی و قیمت گذاری شده است از طریق برگزاری جلسه  مزایده بفروش می رسد:

دو دستگاه جوش CO2کارکرده ودست دوم با تمامی متعلقات اعم از تورج،کابل ها،منومتر و یک کپسول گاز ساخت شرکت صبا الکتریک سپاهان با شماره اموال آکیا موتور972و1835  AO2-TE-228-00به قیمت کارشناسی هر دو دستگاه جمعا 110000000ریال دو دستگاه مخزن تحت فشار رنگ زنی صنعتی یشماره سریال 104143و104142مدل AG120030بشماره سریال های 1701و1702ساخت شرکت آذین پاش جمعا به قیمت 140000000ریال لذا مقرر گردیده است اموال مذکور روز یکشنبه مورخه 98/8/19ازساعت10الی 10/30صبح در واحد اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی صوفیان از طریق  مزایده بفروش برسد مزایده از قیمت پایه کار شناسی شروع وبه بالاترین قیمت پیشنهادی از جانب خریدارن حاضر در جلسه واگذار خواهد شد وده درصد مبلغ پیشنهادی از برنده مزایده نقدا و فی المجلس اخذ و مابقی ثمن مزایده بایستی حداکثر تا یکماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت مبلغ پیش پرداخت اولیه وفق مقررات قانونی بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد .متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند در صورت تمایل جهت کسب اطلاعات بیشترو بازدید از اموال مورد مزایده 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام دادگاه مراجعه نمایند.

مدیر اجرای احکام دادگاه عمومی صوفیان-پورمحمد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی