مزایده یک دستگاه تراش،یک دستگاه پرس،دستگاه تست سنسور،انواع کابلهای تست دستگاه - آگهی 51276

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463591300050
تاریخ صدور:1398/07/20
شعبه صادر کننده:شعبه سوم اجرای احکام شوراهای حل اختلاف شهرستان یزد
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
تن آگهی:

«آگهی مزایده»

باستناد پرونده اجرائی  به کلاسه  971120/3 /ش  صادره از سوی شورای حل اختلاف  شهرستان  یزد له محمد رضا خلیل پور وعلیه احمد علی نوروزی محکوم علیه بابت محکوم به وهزینه دادرسی و نیم عشر دولتی ،  جمعا به مبلغ 234/994/354 ریال در  حق محکوم له و صندوق دولت مدیون می باشد که شخص ثالثی بنام جاسم نوروزی اموال منقولی رابعنوان مال محکوم علیه معرفی نموده است که عبارتند از 1) یک دستگاه تراش یک متری بدون پلاک مشخصات و با قدمت بیش از سی سال دارای موتور الکتریکی سه فاز یک اسب ، سه نظام و مرغک و سیستم دنده زن (که در محل موجود نبوده و به اظهار خوانده در محل ذیگری نگهداری میشود  که معادل 140/000/000 ریال 2) یک دستگاه پرس دستی هیدرولیک 30 تن با نام تجاری سینا . ساخت شرکت پارس با قدمت بیش از 5 سال که ارزش این دستگاه به نظر کارشناس 25/000/000 ریال(3  دستگاه تست سنسور ای سی یو موتور آزمای ثمین مدل پی کی اس 500 1 دستگاه به قیمت 40/000/000 ریال استفاده شده 4) انواع کابل های تست دستگاه تعداد 1 عدد 25/000/000 ریال استفاده شده  که توسط کلانتری11 یزد  توقیف و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری  جمعا به  مبلغ 230/000/000 ریال ارزیابی گردیده  است که جهت ادای دین محکوم علیه  در روزچهارشنبه مورخ 1398/08/08ساعت  9 الی 10 صبح از طریق مزایده درشعبه 3 اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان یزد واقع در بلوار مدرس مجتمع مرکزی  شورای حل اختلاف استان یزد  به فروش می رسد طالبین می توانند ظرف مدت 5 روز قبل از روز مزایده در ساعت اداری در اجرای احکام شورای حل اختلاف یزد حاضر و جهت ملاحظه موضوع مزایده اقدام نمایندودرصورت تمایل  به خرید آن تقاضای کتبی خود را به همراه مبلغ پیشنهادی و تودیع مبلغ 10درصد از کل مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری یزد به شماره 2171295806004 نزد  بانک ملی دادگستری واریز و فیش آن را ضمیمه در خواست نموده و تا قبل از ساعت مزایده تحویل اجرا نموده و رسید دریافت دارند مزایده از مبلغ کارشناسی شده آغاز و برنده کسی است که پیشنهاد خودرا در ساعت مقرر تحویل اجرا داده باشد و بیشترین مبلغ را در جلسه مزایده پیشنهاد بدهد ضمنا حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع خواهد بود ./ شرایط: 1- برنده مزایده باید 10 درصد مبلغ مزایده را به شماره حساب سپرده دادگستری تودیع و فیش مربوطه را ارائه نمایند و یا فی المجلس پرداخت نماید لذا با توجه به اینکه برنده مزایده باید 10%مزبور را در جلسه مزایده تودیع نماید به خریداران پیشنهاد می شود ده درصد مزبور را به حساب سپرده دادگستری تودیع نمایند . 2- پیشنهادات مشروط ، مبهم و برخلاف شرایط آگهی مزایده و همچنین پیشنهاداتی گردیدکه پس از وقت مقرر (بعد از ساعت 10 صبح ) برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد 3-پیشنهادات راس ساعت 10 صبح روز مزایده باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان و طرفین پرونده در جلسه مزایده بلامانع و عندالاقضاء در همان جلسه مزایده حضوری بعمل خواهد آمد و برنده کسی است که بالاترین قیمت را در جلسه پیشنهاد دهد 4- بدیهی است در صورتی که بالاترین پیشنهاد دهنده در جلسه خریدار مبلغ خریدار مبلغ ده درصدمبلغ مزایده را فی المجلس تودیع ننماید بالاترین پیشنهاد دهنده بعدی که ده درصد مزبور را فی المجلس واریز نماید به عنوان برنده مزایده اعلام میگردد./
مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی شعبه سوم اجرای احکام شوراهای حل اختلاف شهرستان یزد - محمد حاجی زاده تفتی

یزد - بلوار مدرس - ساختمان مرکزی شورای حل اختلاف

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی