مزایده آهن آلات ، وسایل و اقلام اسقاطی و مستعمل - آگهی 51264

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 98/1/3 
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد فروش آهن آلات ، وسایل و اقلام اسقاطی و مستعمل موجود در انبار مرکزی خود را با قیمت پایه چهار میلیارد و نهصد و سی و چهار میلیون پانصد و چهل و چهار هزار و چهارصد 4.934.544.400 ریال را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ پانصد میلیون (500.000.000) ریال به حساب شماره 1006074438 نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین - الوند به نام سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران به عنوان سپرده شرکت در تجدید مزایده حداکثر به مدت 8 روز اداری از تاریخ انتشار آگهی و همچنین واریز مبلغ 700.000 ریال به حساب شماره 1006074495 به همراه یک برگ معرفی نامه با مشخصات کامل جهت دریافت اسناد تجدید مزایده به واحد قراردادها مراجعه و پیشنهادات خود را نیز در پاکت دربسته و به صورت لاک و مهر شده به واحد دبیرخانه سازمان واقع در میدان آرژانتین - ابتدای خیابان بیهقی - شماره 32 تحویل نمایند.
بدیهی است هزینه درج آگهی به عهده برنده تجدید مزایده بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران
 http://praks.tehran.ir

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی