مزایده یک دستگاه کامیون بنز 911 - آگهی 51263

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462927600018
تاریخ صدور:1398/07/20
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان پیشوا
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

** آگهی مزایده **

نظر به اینکه به موجب اجرائیه صادره از شعبه اول پیشواموضوع دادنامه شماره 39 مورخ 98/4/6 صادره از اداره کار ورفاه اجتماعی شهرستان پیشوامحکوم علیه شرکت مهندسی خط وابنیه فنی راه آهن ( تراورس ) به پرداخت مبلغ 553/768/597  ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهار میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی درحق محکوم له رضا عرب سلمانی فرزند حسن و پرداخت حق بیمه های معوق احتمالی درحق تامین اجتماعی ، و پرداخت مبلغ27/688/429 ریال نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت محکوم گردیده است وبنا به تقاضای محکوم له جهت استیفای محکوم به خودرو محکوم علیه بشرح ذیل توقیف وتوسط کارشناس ارزیابی گردید:

یک دستگاه کامیون بنز 911 با اطاق فلزی، رنگ سبز کم رنگ شماره پلاک انتظامی 366 الف 38 ایران 22 کامیون بنز تک مذکور از نظر اطاق جلو کاملاً مستهلک بوده ودارای آثار متعدد تصادف ورنگ شدگی وبدنه دارای آثار زنگ زدگی و پوسیدگی بوده است سپر جلووگلگیرهای جلودارای آثار تصادف است ، شیشه جلو شکسته ،رکاب چپ و درب چپ دارای آثار برخورد می باشد ،راهنما عقب چپ شکسته، تایرها مستهلک ودارای حدود 20 درصد آج می باشد. اطاق بار بصورت فلزی می باشد که وضعیت بهتری نسبت به اطاق جلو کامیون دارد با توجه به این که مدل کامیون بنز مشخص نشده است ولی وضعیت ظاهری کامیون موید پائین بودن مدل آن تا حداکثر 1370 می باشد مبلغ پایه خودرو فوق جهت انجام مزایده توسط کارشناس منتخب مبلغ 860/000/000 تریال اعلام گردیده لذا خودرو موصوف برای روزیک شنبه مورخ 98/8/19  از ساعت 10 الی 11 درمحل اجرای احکام دادگاه پیشوا به مزایده گذاشته خواهد شد طالبین می توانند ظرف 5 روز قبل از موعد مزایده بامراجعه به اجرای احکام از ملک توقیفی فوق دیدن نمایند ومزایده از قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس شروع وبرنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را قبول نماید ضمناً (( ده درصد از برنده نقداً )) دریافت می گردد.

                                                                                          رئیس اجرای احکام مدنی دادگستری پیشوا- شمس

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی