مزایده ماشین آلات عسل و دستمال کاغذی - آگهی 51243

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی اموال مازاد 
مدیریت بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اموال منقول ذیل را با وضع موجود و بصورت نقدی از طریق مزایده عمومی به فروش برساند
لذا طالبین می توانند تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 98.8.1 به امور حقوقی باتک واقع در تبریز خیابان خاقانی خیابان مدرس روبروی آتش نشانی و یا هر یک از شعب تابعه مدیریت مراجعه و اوراق شرکت در مزایده را دریافت و پس از تکمیل آن پاکتهای سربسته را به دبیرخانه مدیریت تحویل و رسید مورخ دریافت نمایند. لازم است متقاضی دو پاکت تهیه نماید که پاکت الف حاوی سپرده شرکت در مزایده و پاکت ب حاوی فرم پیشنهاد قیمت و سایر اسناد مزایده خواهد بود
واریز 5 درصد از مبلغ پایه تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده قابل واریز به حساب شماره 660871760 نزد بانک کشاورزی شعبه مرکزی تبریز و ارائه فیش مربوطه در قالب پاکت الف الزامی است چک بین بانکی و ضمانت نامه بانکی نیز قابل قبول می باشد
بانک در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهادات مبهم ناقص مشروط بدون سپرده و فاقد امضا و تاریخ و خارج از موعد ترتیب اثر داده نخواهد شد
ضمنا حق الزحمه کارشناسی و هزینه انتشار آگهی از برنده مزایده اخذ خواهد گردید. تاریخ بازگشایی پاکات روز پنجشنبه مورخ 98.8.2 راس ساعت 10 صبح در محل دفتر مدیر ستادی بانک در استان خواهد بود ضمنا حضور پیشنهاددهندگان در جلسه بازگشایی پاکات بلامانع می باشد . بازدید از اموال مربوطه و مطالعه مدارک و اسناد آن برای تمامی شرکت کنندگان الزامی می باشد
شعبه: شبستر
شماره پرونده: 5483
مشخصات پلاک ثبتی : بشرح ماشین آلات عسل و دستمال کاغذی بشرح نظریه شماره 110/98 کارشناس رسمی دادگستری |
مبلغ پایه مزایده: 1.207.800.000 ریال
نشانی: شبستر شرفخانه مرکز آموش بانک کشاورزی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی