مزایده یکدستگاه خودروی سواری زانتیا تیپx2000 مدل 1385 - آگهی 51235

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810464403500029
تاریخ صدور:1398/08/08
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی بخش خسروشاه
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول-نوبت دوم

در پرونده کلاسه 980068ارجاعی له آقای سینا دولت جو و علیه آقای مهران اسماعیلی ،اجرای احکام دادگاه خسروشاه درنظردارد اموال بامشخصات ذیل را به فروش برساند:

1-یک دستگاه خودروی سواری زانتیا تیپx2000 به رنگ سبز به شماره موتور00514291 و شماره شاسی s1512284134721 و پلاک انتظامی شماره 296ق28-ایران35 مدل1385 علی رغم سپری شدن نزدیک به چهارده سال از مدل خودرو و شکستگی چراغ راهنمای سمت راست و آسیب دیدگی هایی در بدنه سپرهای جلو و عقب و جلوی داشبورد، خودرو از وضعیت ظاهری و فنی نسبتا مطلوبی برخوردار میباشد.لاستیک های جلو و عقب مستعمل میباشند ولی لاستیک زاپاس آن 30درصد کارائی دارد.قیمت ارزیابی شده به مبلغ 480/000/000 ریال میباشد. مبلغ کل ارزیابی موارد فوق از طرف کارشناس رسمی دادگستری 480/000/000 ریال برآورد شده است و پس از طی مراحل قانونی از طریق مزایده در روز چهارشنبه 1398/08/22 در ساعت 11صبح در محل اجرای احکام دادگاه خسروشاه فروخته خواهد شد.کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد کند برنده مزایده اعلام خواهد شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی نقداً اخذ و برای مابقی حداکثر یک ماه مهلت داده خواهد شد تا پرداخت گردد در صورتیکه برنده مزایده به هر عنوان اعلام انصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.طالبین می توانند پنج روز قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده به آدرس ذیل بازدید به عمل آورند.

آدرس اموال مورد مزایده:خسروشاه – پارکینگ پرتوی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی