مزایده یک دستگاه خودرو چری مدل 1396 - آگهی 51228

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810460296000026
تاریخ صدور:1398/07/17
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول(مزایده دوم)

بموجب پرونده کلاسه 940221/185ج ش ودادنامه صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی تهران محکوم له علی صادقی  و محکوم علیه مجیدجانی پور ومحکومیت به مبلغ 2/165/143/624 ریال در حق محکوم له و مبلغ  108/257/181 ریال نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت که به لحاظ عدم نمکین محکوم ئعلیه  به منظور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی اموال متعلق سمیه علیزاده به عنوان شخص ثالث (با رضایت خودش)توقیف وتوسط کار شناس مورد بازدید بعمل آمده که بشرح زیر میباشد در اجرای قرار و ارزیابی از یک دستگاه خودرو به شماره انتظامی  10 - 368ق16 سواری - هاچ بک  سیستم وتیپ چری و مدل 1396 به رنگ سفید روغنی دو محور و 4سیلندر وبنزینی و وضعیت موتور سالم و وضعیت انتقال نیرو سالم  منع قانونی در سیستم شماره گذاری ندارد و توضیح اینکه گلگیر جلو چپ و سپر جلو دارای تصادف و نیاز به بازسازی و قیمت ارزیابی با کسر 10 درصد ارزش اصلی خودرو تعیین میشود ومبلغ ارزیابی شده با تمامی جهات به مبلغ 1/71/000/000 ریال معادل یکصدو هفتادو یک میلیون تومان برآورد میگردد لذا مبلغ ارزیابی شده بجز بدهی های میباشد که ملک ملزم به پرداخت آنان میباشد  در تاریخ 1398/08/14 ساعت 10 الی 11در دفتر اجرای احکام متمرکز  به آدرس یافت آباد کوی ولیعصر اجرای متمرکز  شهیدمطهری از طریق مزایده بفروش میرسد و و مزایده از قیمت کارشناسی شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده ازطریق مزایده دراجرای احکام مدنی متمرکز ازطریق مزایده به فروش می رسد./

 دادورز شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران- مسعودی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی