مزایده چوب تر و برگ تر درختان اکالیپتوس - آگهی 51127

منقضی شده
شرح آگهی :

کد مزایده گزار 3943 
نام دستگاه مزایده گزار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی
شماره مزایده 1098003943000017
عنوان مزایده فروش حدود 200 تن چوب تر و حدود 5 تن برگ تر درختان اکالیپتوس ایستگاه ابخوانداری فسا (نوبت دوم) 
مهلت بازدید از تاریخ 98.8.11 ساعت 13 تا تاریخ 98.8.21 ساعت 19 
مهلت ارائه پیشنهاد  98.8.11 ساعت 15 تا تاریخ 98.8.21 ساعت 19 
زمان بازگشایی تاریخ  98.8.22 ساعت 8 
زمان اعلام برنده تاریخ 98.8.23 ساعت 19 
مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 4 روز پس از اعلام برنده 
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 4 روز پس از اعلام به برنده 
آخرین مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی 4 روز پس از اعلام به برنده 
جریمه دیرکرد واریز مبلغ پیشنهادی 0% از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد 
مهلت زمانی دریافت کالاها از انبار بدون جریمه 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا 
آخرین مهلت زمانی دریافت کالاها از  انبار 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا 
جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 0% از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد 
مدت زمان اعتبار حواله خروج 3 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مدیر فروش
شماره تماس:07137204080
نمابر: 07137235156
سامانه ستاد www.setadiran.ir 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی