مزایده یکدستگاه روتو  ماتریکس - آگهی 51118

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462626600121
تاریخ صدور:1398/07/18
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان اشتهارد
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی
آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

به موجب پرونده کلاسه فوق نیابت واصله از اجرای احکام مدنی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی شهید بهشتی  محکوم له  میثم شهیدی با وکالت خلیل شیرزادی علیهم1- شرکت زاگرس درخشان  2- عزت اله پاکدل  مهربانی با وکالت زهرا وحدت  محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 923/245/511ریال درحق محکوم له و پرداخت مبلغ 46/162/276 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموال منقول محکوم علیه بشرح ذیل به وسیله این اجرا توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است و مقرر است از طریق مزایده در تاریخ 1398/08/14از ساعت 10 الی 11 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگاه اشتهارد بفروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت راپیشنهاد نماید 10% از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی ( تضمین شده ) فی المجلس از برنده مزایده دریافت می شود و الباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی مدیر اجرا تعیین می گردد وحداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد. در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ( در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد. ضمناً طالبین می توانند ظرف 5روز قبل از مزایده به دفتر اجرا مراجعه و با هماهنگی اجرا از اموال بازدید نمایند./اموال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

1-یکدستگاه روتو  ماتریکس ROTO MATRIX    مدل  F.60  تیپ 1RM2E019  ساخت ایتالیا  سال ساخت 2005  مخصوص چاپ فلت کاشی تا ابعاد 60*60 سانتیتر مربع به صورت رنگی وضعیت سلامت دستگاه نا مشخص  به ارزش 200/000/000  ریال برآورد می گردد./

دادورز اجرای احکام شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان اشتهارد

مهدی فرحناکی

استان البرز - شهرستان اشتهارد - بلوار آیت اله خامنه ای - نرسیده به میدان بسیج - روبروی بانک ملت - طبقه فوقانی دارائی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی