مزایده یک دستگاه موتور تک سیلندر - آگهی 51117

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810464581300049
تاریخ صدور:1398/07/18
شعبه صادر کننده:شعبه ششم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول (نوبت اول  )

در خصوص پرونده اجرایی973522بر له ناصر قائمی محمود آباد برعلیه مجتبی نوید نهند به خواسته مطالبه مبلغ23.000.000 ریال با عنایت به عدم پرداخت دین اموال محکوم علیه توقیف  ارزیابی وطی مراحل قانونی در تاریخ 98/08/13 روزدوشنبه ساعت12الی13صبح از طریق مزایده دراجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریزواقع خیابان آزادی – چهار راه لاله مجتمع شهید قدوسی طبقه دوم  شعبه 6 اجرای احکام شورا بفروش خواهد رسید مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناس محترم شروع وبه کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد گردیدوده درصد مبلغ پیشنهادی اخذ وبه ما بقی حداکثر  یک ماه فرصت داده میشود  برنده مزایده به هر  عنوان انصراف نماید ده درصد مبلغ واریزی بنفع صندوق دولت ضبط  خواهد شد متقاضیان می توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال به شرح زیل با هماهنگی این واحد بازدید نماید: 

یک دستگاه موتور تک سیلندر به قدرت حدود 8 اسبYISHPL با یک عدد پمپ آب 4 سیلندر نسب شده روی شاسی فلزی یدک کش با دو چرخ مربوطه با قیمت کل 20.000.000ریال ارزیابی کارشناسی برای قیمت پایه مزایده می باشد.

دادورز اجرای احکام شعبه ششم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز - علیحسین معصومی شهابی

استان آذربایجان شرقی - شهرستان تبریز- چهارراه لاله- اول خیابان شهید زبردست- مجتمع شورای حل اختلاف شهید قدوسی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی